Fakuldade Ekonomia Realiza Serimonia Judisium, Tinan Ne’e UNPAZ Produz Graduadu 1.256

Imajen Judisita Universidade da Paz (UNPAZ), Dili, 13/12/2022

SAPNewsTL, DILI : Universidade da Paz (UNPAZ) liu husi Fakuldade Ekonomia  hala’o serimonia Judisium ba Dala XVIII Tinan Akademiku 2022 ba judisiariu hamutuk 267 ho tema “Eleva no kapasita rekursus humanos ho karakter empreendedorismu ne’ebe ho hanoin kriativu no inovativu.

Reitor UNPAZ Adolmando Soares Amaral

“Ohin ita halo serimonia judisium, husu ba judisista sira, buat hotu ne’ebe mak aprende ona tenki aproveita didi’ak hodi bele kontribui ba povu no rai ida ne’e  liu husi hanoin ida ne’ebe mak inovativu, kriatividade ne’ebe aas no  lori povu ba moris di’ak nu’udar  lisensiadu/a iha area ekonomia”, Dehan Reitor UNPAZ Adolmando Soares Amaral liu husi diskursu iha salao Jose de Cassamiro Manleu Tersa (13/12/).

Iha sorin seluk Prezidente Konsellu Administrasaun Fundasaun Neon Metin Jose Meneses  iha nia diskursu hato’o parabens no apresiasaun ba inan aman ne’ebe mak haruka ona oan sira ba universidade da paz no apresia mos servisu tomak husi universidade nian no dosente sira ne’ebe mak bele realiza  graduasaun tin-tinan.

“Ami nia parabens sira ba judisiariu sira tanba ohin bele tama ona ba prosesu ikus ba  sira nia estudu iha UNPAZ iha fakuldade ekonomia liu husi ita nia Judisium ba dala XVIII,  la haluhan hato’o mos parabens ba inan aman sira ne’ebe mak durante ne’e esforsu tomak ba oan sira ohin bele atinji sira nia mehi no fiar ona fakuldade ekonomia, ami apresiasaun mos ba dosente sira no universidade”, tenik Jose

Presidente Neon Metin Jose Menezes

Nia hatutan,  iha seremoria ne’e ema barak hare hanesan atividade  rutina tanba kada tinan sempre realiza maibe ba sira ne’ebe ohin simu judisium ne’e istoria ketak ida tanba istoria ne’ebe mak sira hetan ne’e laos fasil, inan aman,  dosente no mos ema hotu ne’ebe sakrifisiu envolve iha sira nia sucessu tan ne’e ohin loron nu’udar istoria ida ne’ebe mak importante iha sira nia moris.

Iha sorin seluk judisista Aquino Lopes ne’ebe mak hetan valor ne’ebe a’as iha Judisium XVIII sente kontente no agradese ba inan aman no dosente sira ne’ebe durante akompaña no suporta  sira  to’o mai etapa ikus ne’e

“Ha’u sente kontente tebes ho valor ne’ebe mak di’ak inklui bele finaliza estudu iha tinan ne’e, ha’u agradese ba dosente sira nia esforsu no hanoin di’ak ne’ebe mak ohin ha’u bele hetan valor ne’ebe mak di’ak no agradese mos ba papa ho mama nia esforsu tomak durante ne’e suporta no akompanha ha’u bele hakat mai etapa judisium ida ne’e, tanba ne’e husu ba kolega  joven sira labele baruk estuda tanba futuru ne’e importante tebes”, Aquino hateten

Enkuantu, Judisista 267 husi Fakluldade Ekonomia ne’e mai husi Deparmentu Jestaun, Akontabilidade no Bankaria, Entretantu Tinan neUNPAZ  hala’o judisium iha tinan ne’e ba estudante total 1.256 husi fakuldade neen ne’ebe sira sei hahu iha segunda to’o sabadu semana ne’e no sei gradua iha loron 19 fulan dezembru 2022

Jornalista : Aquelina Mangalhaes

Editor        : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )