Realiza Orientasaun Ba Estudante Foun 3.448, UNPAZ Dalan Ba Rekursu Humanu Kualidade

Imajem Kandidatu Estudante Universidade da Paz, iha Resintu UNPAZ Maneleuana, Dili kinta ( 02/02/2023)

SAPnewsTL Dili : Universidade Da Paz (UNPAZ) realiza orientasaun ba estudante foun nain-3448 ba tinan akademiku 2023 ho lema liu husi atribuisaun  siensia  edukasaun sei halo mudansa ba setor dezemvolvimentu iha Timor-Leste

 “Ami familia boot UNPAZ no mos familia boot fundasaun Neon Metin agradese no fo obrigadu wain ba inan aman sira no mos sosiedade ba fiar tomak ne’ebe fo mai fundasaun ho universidade, iha tinan ida ne’e, ne’ebe mak haruka estudante foun sira mai aprende ho teknolojia iha UNPAZ  ho total estudante hamutuk nain-3.448 ne’ebe mak ohin ita Hahu orientasaun akademiku ba 2023”, dehan Magnifiku Reitor Universidade Da Paz Dr. Adolmando Soares Amaral ba jornalista sira iha salaun Jose Casemiro UNPAZ Maneleuana, Dili kinta ( 02/02/2023)

Reitor hatutan,   orientasaun Akademiku ne’e, UNPAZ hahu kedas iha 2020, katak la halo ona kandidatu estudante sira atu hanesan ema bulak, maibe atu prepara sira  kunese biblioteka, laboratorium no prosesu aprendizajem, ida ne’e mak UNPAZ aplika iha Orientasaun akademiku tinan ne’e.

Reitor UNPAZ Adolmando Soares Amaral

Adolmando dehan, hamosu orientasaun akademiku, tanba estudante sira mak alternativu ba futuru no ba rai ida ne’e, tanba ne’e estudante sira  atu rona barak ba programa ne’ebe orador sira koalia iha semana ida ne’e, hahu husi prezidente republika, lider politiku sira, no lider nasional sira, hotu-hotu sei mai koalia ba estudante sira, tanba ne’e sira rona no aproveita depois organiza nia an, iha tinan lima 5 ka tinan 10 Mai fali, Laos sira mak mai, maibe estudante sira ne’e mak koalia fali ba  sira nia alin sira.

Nia Informa, sira buka atu fo kapasitasaun ba estudante sira, buka fahe informasaun nasaun nian, governu sosiedade nian, no mos kampuz nian ba estudante sira, liu husi orientasaun akademiku ida ne’e, ho ida ne’e mak bele prepara rekursu umanu ida ne’ebe ho kualidade hodi fo solusaun ba povu no ba rai ne’e,  agora estudante sira hola parte hanesan familia boot UNPAZ maka sira hotu iha responsabilidade moral, saida atu sira rona, ida ne’e mak tenki halo agora no ba futuru, ho ida ne’e mak bele kontribui no halo asaun  pozitivu ba  nasaun no Povu.

Akademista ne’e akresenta, agora UNPAZ  sura ona estudante sira,  la’os kandidatu estudante foun  maibe  sai familia boot UNPAZ nian tanba  hotu-hotu iha responsabilidade moral, atu tane naran universidade ne’e as no   bele halo buat  ruma ba povu no ba rai ida ne’e, liu husi asaun sira ne’ebe  halo, tanba  aprende ona Siensia no teknolojia, iha rai ida ne’e labele ema ida mesak, hotu tenki hamutuk sai forsa ida maka  bele halo buat ruma ba povu no ba rai Ida ne’e nian.

Jornalista: Ariqui Crisanto Colo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )