Ekipa 31 Partisipa Cup Dias Natalis UNPAZ 2023

Imajen: Jogu Abertura Cup Dias Natalis UNPAZ 2023

SAPNewsTL, Dili: Universidade Da Paz  (UNPAZ) realiza Cup Dias Natalis 2023 ne’ebe partisipa husi ekipa 31 hodi komemora aniversariu universidade ba dala XIX ne’ebe sei monu iha loron 9 fulan marsu tinan ne’e.

“Objetivu husi Cup Dias Natalis UNPAZ 2023 ne’e mak ami hodi hanoin fali universidade nia ezistensia ka hamriik durante tinan XIX, jogu hahu ohin loron 9 fulan fevereiru no sei remata iha loron 9  fulan marsu 2023 tanba aniversariu universidade nian ba dala XIX monu iha loron 9 fulan marsu ne’e, ekipa ne’ebe partisipa iha modalidade futsal nian feto mane hamutuk 31 no alende jogu futsal realiza mos jogu voleibol,  Xadres ho kompetisaun muzika ne’ebe ohin ita halo abertura ba jogu futsal no kompetisaun modalidade ita sei halo iha fulan fevereiru nia laran hotu”, dehan Prezidente Assosiasiaun Desportu UNPAZ Julio Da Silva Salsinha ba jornalista sira iha rezidiensia UNPAZ Manleuana, Dili kinta (9/02/2023).

Prezidente hatete, partisipante sira ne’e mai husi estudante universidade nian hamutuk ho alumni sira no parseiru sira hanesan banku, telekomsel, ministériu finansa ho agrikultura mai  hamutuk kontente liu husi kompetisaun modalidade futsal hodi komemora aniversariu universidade nian iha tinan ne’e

Nia informa, fundu apoiu ba kompetisaun ne’e rasik mai husi universidade hamutuk ho parseiru sira no kompetisaun ne’e kada tinan sira realiza maibe agora ne’e boot oituan  tanba konvida parseiru sira hodi komemora Dias Natalis UNPAZ nian iha tinan 2023, uluk halo kompetisaun kompete husi estudante ho dosente sira husi universidade sira deit.

Reportajen: Augusto dos Santos

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )