Realiza Workshop Ba Manorin Sira, MEJD Sei Hatur Istóriu Timor Iha Kurríkulu

Imajem : Centro Nacional Chega(CNC sigla husi Portugues) hamutuk ho Ministeriu Edukasaun Joventude Desportu(MEJD) hala’o Workshop ba Manorin sira, iha edifisiu Chaga,Quarta-feira(08/02/2023)

SAPNewsTL, Dili : Centro Nacional Chega(CNC sigla husi Portugues) hamutuk ho Ministeriu Edukasaun Joventude Desportu(MEJD) realiza workshop ho tema”Qualidade Edukasaun ba Istoria no Paz Iha T-L” ba manorin ne’ebe mak hanorin istoria

Tuir Direitor Ezekutivu Hugo Maria Fernandes CNC katak programa ne’e apoiu husi MEDJ ne’e atu introduz kurrikulu sira eskola hotu-hotu no programa ne’e apoiu husi UNESCO atu tulun manorin sira iha materia istoria nian

“Centru Nasional Chega primeiru programa parseria ho Ministru Edukasaun atu introduz kurikulu sira ba iha Ita nia eskola, partikularmente  iha eventu ida ne apoia politika mai husi ministru edukasaun joventude desportu(MEJD), ita hahu iha tinan kotuk hetan apoio husik Koica liu husi ho UNESCO, oinsa atu tulun ita nia manorin sira liu liu ba materia istoria para sira iha referensia atu hanorin” Dehan Diretor Ezekutivu Hugo Maria Fernandes CNC, ba jornalista sira iha edifisiu Chaga,Quarta-feira(08/02/2023)

Nia salienta objetivu husi workshop ne’e rasik atu kapasita manorin sira iha nivel ensinu baziku no sekundaria sira ba  disiplina istoria nian

“Objetivo oinsa mak fo kapasidade ne’ebe diak liu ba manorin istoria iha nivel eskolaridade, ba eskola terseiru siklu, ensinu basiku no sekundaria sira, ohin enkontru ba dala rua ba manorin istoria sira, ida ne’e ba munisipiu Dili no Atauro, ne’ebe uluk la tuir iha fulan junhu husi munisipiu 12 seluk, agora ita kompleta ba munisipiu Dili no Atauro no dadaun iha professor/a 50 kada mmunisipio ne’ebe maka tuir”haktuir nia

Diretor ne’e haktuir dadus husi Ministru Edukasaun 700 ital profesor, maka sei halo fazeadamente formasaun, liu husi formasaun fo esperensia ba sira, rona sira nia esperensia, no introduz materia istoria ba professor sira ne’e be hanorin materia istoria

Entertantu, iha fatin hanesan Direitor Geral MEDJ Raimundo Jose Neto hato’o mensagen ba professor sira katak aproveita workshop ne’e hodi hetan esperensia no troka ideia ba malu para sai bukae ida banhira fila-fali ba hanorin estudante sira

“Ohin hatete hela ba belun profesor sira vontande Diak no partisipa ativu ba formasaun ne’e para bele buat balun ne’ebe hetan ne’e no mos balun aproveita troka esperensia ba malu husi eskola ida ba eskola seluk, portantu ne’e sai hanesan bukae para sira fila fali ba hanorin estudante sira iha eskola”. nia informa

Nia fundamenta, durante ne’e seidauk iha Manual istoria koletivu husi CNC, sira nia dokumentu ne’ebe ofisialmente Estadu mak restabelese rekonesidu husi governu ne’e seidauk entrega direitamente ba kurikolu formal Edukasaun ninian, iha istoria maibe tuir referensia ema ida-idak nian no agora mak insere ofisialmente dokumentu CNC iha kurikulo formal

Governante ne’e informa katak husi formasaun ne’e ministru edukasaun iha planu atu reforma kurikulu hodi tama ba kurikulu disiplina istoria nian no sei fahe sentru tolu nune’e professor hotu-hotu husi 13 munisipiu bele tuir hotu

“Planu Ministru Edukasaun ba formasaun ida ne’e hotu, Ministru Edukasaun hanoin hela atu reforma no halo revizaun kurikulu, portantu ne’e oportunidade diak ida atu tama iha kurikulu ba materia istoria ensino basiku no ensino sekundaria,  ita halo formasaun ne’e foin Dili ho Atauro, ita sei fahe tan ba sentro tolu, iha Baukau ne’ebe sei halibur Manatutu, Baukau, Lospalos no Vikeke iha 20 pessoas kada munisipio ida, ida iha ainaro,suai, aileo ho manufahi, ida iha Bobonaru,Ermera,Likisa”Hakotu nia

Jornalista :  Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )