Feto Barak Sei Ta’uk, SEI Husu Feto Brani Kandidatu Ba Xefe Suku

Feto Barak Sei Ta’uk, SEI Husu Feto Brani Kandidatu Ba Xefe Suku

SAPNwesTL, Dili : Sekretaria Estadu Igualdade (SEI) Elvina Sousa Carvalho haktuir Programa Guvernu ba tinan lima mai ne’e barak ne’ebe presiza hametin kooperasaun diak ho Sosiedade Sivil, ONG Nasionàl Sira hodi haree ba futuru liliu empodera feto sira iha Eleisaun Suku

“Ohin Enkontru ba dala uluk nian, SEI ho sociedade sivil sira, ONG nasional sira tanba SEI fiar no sei fo hatene katak programa ne’ebe iha sei servisu hamutuk ho sira, ita enkontru hodi hametin liu tan kooperasaun servisu hamutuk hodi haree ba futuru, tanba durante tinan lima sei iha programa barak maibe programa sira ne’e barak mos implementa husi sosiedade sivil sira”. Dehan Sekretaria Estado Igualidade (SEI) Elvina Sousa Carvalho ba jornalista sira iha Salaun Maria Goreti- SEI Sexta (11/08/2023)

Lideransa Feto ne’e hatutan prioridade tinan ne’e mak fo protesaun ba feto sira, SEI sei vizita vitima sira, vizita assosiasaun defisiensia sira ne’ebe mak iha munisipiu liliu ba assosiasaun defisensia feto sira hodi haree sira nia kondisaun moris ba oin

SEI sei foku ba feto sira ba eleisaun suku nian, oinsa bele empodera feto sira atu sira bele iha korajem hodi kandidata an tanba mane no feto iha direitu hanesan atu kandidata an

Elvina afirma, Durante loron 120 ne’e Guvernu mos sei fo apoiu ba grupu feto sira hamutuk ho sociedade sivil sira para hodi empodera feto sira hanesan kandidatu an no fo formasaun ba sira.

Líder Feto ne’e husu no enkoraja Feto sira hodi brani Kandidata an ba Xefe Suku, maske sei hasoru dejafiu oioin iha oin, tanba se limita feto nia direitu tanba kultura ne’e kontra prinsípiu konstituisaun

“Feto sira atu kandidatu an ne’e tenki brani, no hetan apoiu husi nia feto maluk sira, maibe sei iha dejafiu barak mak feto hasoru, feto labele ukun iha suku ida ka iha postu ida ka iha fatin ida tanba dehan kultura la fo, iha tipu no komentáriu negativu sira hanesan ne’e mak ita presiza habelar formasaun ba feto sira”.nia dehan

Antes ne’e, Administrador Postu Administrativu Lautém hatete feto sira labele kandidata an ba Xefe Suku tanba kultura la fo dalan, maibe Daudaun ne’e mosu ona intervensaun oioin kona ba limitasaun refere

Nune’e Sekretaria Estadu Igualdade ne’e husu ba feto hotu hotu iha territóriu Nasional hodi prepara an no koragem nafatin hodi kandidata an ba Xefe Suku tantu xefe Aldeia sira tanba Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste artigu 17 kona ba Feto no Mane iha direitu hanesan ba oportunidade, asessu ho forma saida de’it

Relembra fali katak, Konsellu Ministru mos aprova ona loron eleisaun suku, Nune’e Eleisaun Suku sei realiza iha loron 28 Fulan Outubru tinan ne’e, durante mandatu Xefe Suku no Áldeia sira sei dura to’o 2030

Jornalista: Esmeralda da Silva

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )