Grupu HHD Hala’o Limpeza Komemora Loron 28 Novembru

Imaje Limpeza Jeral husi Grupo Voluntariu Hamutuk Hari’i Dame(HHD) komemora 28 Novembru

SAPNewsTL-Dili : Atu asegura ambiente seguru no saudavel ba populasaun sira iha kapital Dili, Tuir Koordenador Sergio dos Ceus Soares, hateten Grupo Voluntariu Hamutuk Hari’i Dame(HHD) hala’o Limpeza Geral husi Kampu Alor to’o iha Palasiu Governu hodi Prepara ba komemora 28 de Novembro ba dala 47

“Objetivu husi limpeza ida ne’e atu Komemora loron 28 de Novembru nian, inisiativu ne’e mai husi ami rasik laiha ema ida mak fo nia apoio, durante seidauk hetan apoio husi NGO no Governu ne’e laiha, mai rasik ho ami nia objetivu, ne’ebé ami mai ho kbi’it rasik mak ami iha Lahetan apoio husi parte seluk”. Tenik Kordenador HHD ba Jornalista sira iha Kampu Alor, 26/11/22

Imajen Intervista Kordenador HHD Sergio dos Ceus Soares

Nia hatutan, limpeza ida ne’e sira hala’o nu’udar komitmentu Estudante sira nian, oinsa kontribui ba ambiente ne’ebe saudavel, seguru no moos ba ema hotu

“Ita hotu tenki mai ho espiritu hodi bele fo apoio no kontribui ba ita ita nia nasaun liliu ba sidade dili e’ebe moos, labele hein hela deit katak,buat hot-hotu ita mak hein hela deit ba estadu, se ita hein deit mak ba estadu nunka mais atu la’o, ema hotu tenki kontribui ba rai Dili ne’ebe bele furak liu, Grupo Hamutuk Hari’i Dame sei lori dame no seguru ba ita nia nasaun.” nia dehan26/11/22

Iha Fatin hanesan Imaculada da Costa hateten sente orgullu no agredese tebes nu’udar joven ida tanba bele partisipa ida limpea jeral ida ne’e

“Ami agredese no ami sente kontente teb-tebes liliu ba ami nia fundador sira bele kria ona Grupo ida ne’e ho diak, bele halo atividade ne’e ho diak,  ami hala’o atividade limpeza,hodi prepara no komenora ba loron Proklamasaun 28 de Novembru, Ami husu ba ema hotu katak tenki tau importansia ba Joven sira ne’ebé maka agora hala’o atividade sira hanesan ne’e iha kapital dili ne’e rasik”. nia hakotu

Enkuantu, Atividade limpeza ida ne’e partisipa husi membru Grupu Hamutuk Hari’i Dame, atividade ne’e hahu husi kampu alor to’o palasiu guvernu

Journalista : John Marito

Editor           : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )