Prepara Futuru Futebolista, SEJD Anunsia Rejistrasaun Ba Jogador Mane Ho Idade 8-11

Imajen Sekretariu Estadu Juventude Abrão Saldanha no Desportu Treinador Mister Kim, iha kampu futebol Lecidere, Dili kuarta (23/11)

(Sap News TL) DILI-Treinador Mister Kim  hahu halo rejistrasaun ba jogador mane  husi idade 8 to’o 11  hodi prepara ba asrama iha Bekora, nune’e iha futuru jogador iha Timor-Leste bele barak liu tan hodi kompete diak iha kompetisaun Azia no internasional sira.

“Agora ha’u hakarak anunsiu ba publiku iha sidade Dili no Munisipiu katak Mister Kim ho treinador Timoroan nain neen hahu halo rejistrasaun ba jogador idade 8-11 ne’ebe karik inan aman sira iha oan mane iha kapasidade no talentu ba futebol husi idade 8 to’o 11 bele mai rejistu iha kampu futebol Lecidere husi segunda to’o sexta oras tuku tolu loraik ho nia rekezitu mak inan aman mak lori oan para halo selesaun ba labarik no numeru kontaktu inan aman sira”, dehan SEJD Abrão Saldanha ba jornalista sira iha kampu futebol Lecidere, Dili kuarta (23/11)

Sekretariu Estadu ne’e akresenta, jogador ne’ebe agora Mister Kim ho astistente treinador Timoroan nain ne’e fo treinu hamutuk nain-35 ona maibe nia hakarak aumenta tan ba nian-100 para prepara ba asrama Bekora ne’ebe agora halo konstrusaun hela bainhira hotu labarik sira ne’e mak iha oportunidade no hetan treinamentu futebol iha Bekora ne’e, agora jogador kiik oan sira hahu ona husi KOICA nian, sentru Juvenil, grassroot akademia no agora ho Mister Kim para futuru mai Timor-Leste bele iha jogador ne’ebe barak.

Iha fatin hanesan treinador Mister Kim hatete, agora sira hahu treinamentu ba labarik sira maibe problema sira hasoru mak nutrisaun ba labarik sira tan ne’e nia  husu governu no federasaun atu apoiu no foku ba labarik sira ne’e para futuru Timor-Leste iha jogador barak

“Agora ita hahu  treinamentu ba jogador labarik sira tan ne’e husu governu no federasaun apoiu no foku ba jogador labarik tanba  problema agora ita hasoru mak nutrisaun ba labarik sira, bainhira governu ho federasaun foku ona ba labarik sira ne’e ha’u hanoin iha futuru Timor-Leste sei iha jogador barak hodi bele partisipa kompetisaun Azia  no internasional sira seluk tanba ha’u hakarak labarik sira matenek iha futebol”, tenik treinador

Mister Kim hatutan, sistema treinu iha Lecidere ne’e nia sei halo  manual ida hodi traduz ba lingua ingles no tetun hodi fo ba SEJD, federasaun futebol no ninia tarjetu ba labarik sira sei halo jogu internasional sira iha rai liur para labarik sira iha esperiensia no mentalidade jogu prepara ba futuru.

Reportajen    : Augusto dos Santos

Ekipa               : Ekipa Editorial

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )