UNITAL Fo Judisium Ba Estudante 98, Florindo : Sakrifisu Aman Inan Determina Oan Nia Susesu

Imajein Estrutura Universidade Oriental Timor Lorosa’e(UNITAL) , Bekora, 25/11/2022

SAPNewsTL, DILI – Universidade Oriental Timor Lorosa’e(UNITAL) hala’o judisimu ba dala X husi fakuldade sensia saude, ho departamentu ha’at hanesan enfarmajen, saude publika, analisia klinika laboratoriais no nutrisaun hamutuk 98 estudantes, Enkuantu Reitor UNITAL Florindo Perreira rekonhese inan aman ho manorin nia sakrifisiu bele hetan susesu

“Ohin loron ita selebra serimonia iudisium ba dala-10 iha fakuldade siensia eh saúde, tanba ne’e mak iha momentu furak ida hakarak hato’o agradesimentu ba inan aman no manorin nain sira hotu nia dedikasaun no sakrifisiu tomak ,tanba sira nia esforsu mak ohin loron ita nia oan sira bele to’o iha faze iudisiumu ida ne’e”, hateten Reitor UNITAL, Florindo Perreira liu husi nia diskursu iha salaun UNITAL Bekora, sexta-feira(25/11/22)

Reitor ne’e haktuir katak judisista sira bainhira finaliza iha Universitariu sai no partilla skiil ne’ebe mak iha ba komunidade no hatudu responsabilidade, abilidade ne’ebe diak iha sosiedade sira nia le’et

“Tanba manorin nain sira bele fo de’it tudik no ai-suak kro’at ba imi, maibe atu ba koleita iha to’os no natar ida ne’e responsabilidade judisista hot-hotu nian, nune’e mak presiza iudisista ida-idak tau iha ninia pratika, matenek ne’ebe estudante ida-idak hetan presiza transforma ou fahe mos ba ema seluk se bainhira matenek ne’ebe nia hetan mak lafahe ba ema seluk, bele matenek to’o ne’ebe de’it laiha folin ou laiha valor”.Reitor informa

Nia salienta katak husi inan aman nia nia esforsu no sofrimentu hotu, dudu estudante sira atu atinje ba susesu ne’ebe mak iha, tanba ne’e atu hakmaan inan aman nia kolen parte ida mak susesu estudante sira ne’ebe mak to’o ona faze iudisimu

“Bainhira to’o iha faze ida susesu ne’e liu husi sofrimentu oioin i liu-liu sofrimentu inan aman nian, tanba ne’e labele latan sofrimentu ema hotu nian ne’e ba rai, tula ba kabas la’o ba oin hodi kore sofrimentu ida ne’e, inan aman la’os orgullu de’it ba ita bo’ot sira nia graduasaun, maibe oinsa mak ita bo’ot sira bele hakman inan aman nia sofrimentu durante prosesu estudu to’o iha faze ida susesu ne’e”Nia esklarese

Imajen diskursu Dekanu fakuldade saúde Joaquim de Jesus Vaz 

Iha fatin hanesan dekanu fakuldade saúde Joaquim de Jesus Vaz informa, fakuldade siensia de saúde ohin hala’o serimonia widisium iha universidade UNITAL hodi defini sira nia prosesu durante tinan barak nia laran iha universidade

“Fakuldade siensia de saude hala’o iudisiumu ba dala X ho total estudante 98 kompostu husi departamentu 4 hanesan saude publiku, nutrisaun, laboratorium no enfermajem, durante prosesu estudu ami nia manorin sempre transforma skill ne’ebe iha hodi forma estudante ida sai estudante ne’ebe maduro iha futuro i alende ne’e mos skiil ne’ebe hetan sira ba pratika fali iha Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) no sentru saude sira seluk” Nia saliente

Dekanu ne’e fundamenta Antes sira to’o iha faze ida ne’e la’os fasil sempre liu husi prosesu lubuk ida, tanba ne’e mak fiar katak ho matenek ne’ebe mak sira hetan bele pratika iha sosiedade i liu-liu bele halo tramentu ba sira nia aan, familia, sosiedade no mos rai doben ida ne’e’

Entertantu kontribuisaun estudante UNITAL husi fakuldade saude nian durante ne’e hala’o pratika iha sentro saude sira hodi fo tratamentu ba komunidade sira, nune’e dekanu informa ba universitariu sira katak banhira servisu iha terenu tenke hatudu matururidade ne’ebe diak atu nune’e komunidade sira bele valoriza kualidade husi universidade no inan aman sira

Enkuantu, Antes ne’e Estudante Fakuldade Edukasaun tuir ona Judisium hamutuk 88, entre sira ne’e sei gradua iha loron 30 fulan ne’e

Jornalista : Antonio Tilman

Editor       : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )