Hari’i Edifisiu Foun Eskola 10 Dezembru, MEJD Husu Komunidade Kontribui

Imagem MEJD Lansa Primeira Pedra ba edifisiu eskola 10 Dezembru Comoru, 22/08/2022

SAPNewsTL, Dili: Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) halo lansamentu primeira pedra ba konstrusaun edifisiu foun eskola 10 de Dezembru ho  sala tolu no laboratoriu ida.

Tuir Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu Armindo Maia katak konstrusaun eskola ne’e projetu komunitáriu no forma ona grupu hodi tau matan ba eskola ne’e.

“Ita hatene katak ida ne’e projetu ida entre projetu ida, atus rua resin tolu (203), ita halo iha komunitariu ne’ebé ita agora hala’o daudaun, ita hala’o iha teritóriu Timor laran, iha konstrusaun grupu komunitariu  forma tiha ona ne’ebé sei tau matan ba konstrusaun”. Dehan Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu Armindo Maia ba jornalista iha eskola 10 de Dezembro Comoro, Segunda-Feira, 22/08/2022

Governante ne’e akresenta maske iha ona grupu komunitariu maibé nia nafatin husu ba manorin no inan aman sira atu kontribui ba konstrusaun eskola ne’e, maske projetu komunitariu maibé husu nafatin ba Mestri sira no ba  Direktor Eskola, alunus sira no  inan aman sira atu ida-idak bele kontribui ba prosesu konstrusaun ba eskola ida ne’e

Imagem Ministru Edukasaun Armindo Maia

Iha fatin hanesan  Direktor Eskola Ensinu Sekundario Jeral 10 de Dezembro  hatutan, Konstrusaun ba edifisiu foun eskola sala tolu (3) no laboratoriu ida

“Konstrusaun ba edifisiu foun eskola sala tolu (3) no laboratoriu ne’e tuir lolos iha Marsu,  problema la konsege rezolve ikus mai  Direktor Eskola, Direktor Munisipiu Dili no Xefe Suku sira nia esforsu tomak, sira esforsu an hodi rezolve 2022 nian ke ohin konsege halo ona lansamentu primeira pedra”. nia informa

Direktor ne’e husu atu aumenta tan ba planu asaun anual tinan 2023 nian hodi halo tan eskola foun tanba númeru boot.

“Husu nafatin para iha tinan foun 2023, aumenta tan planu anual hodi nune’e eskola 10 de Dezembru presiza aumenta tan, tanba estudante ne’e eskola públiku liu-liu ba  Postu Administrativu  Dom Aleixo, eskola  públiku mak ida ne’e de’it 10 de Dezembru no Finantil eskola rua (2) ne’e, maibe eskola 10 de dezembro ne’e estrategis, ne’e fatin ne’ebé di’ak para eskola públiku ne’e bele permanente  iha fatin ida ne’e “. Nia hakotu

Jornalista    : Esmeralda Da Silva

Editor          : Luis dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )