Utiliza Patrimóniu Estadu Obedese Ba Estatutu PN

Imagem intervista Adjuntu Sekretariu  Jeral, Parlamento Nasionál  João Rui Amaral iha knaar fatin PN, Kuarta-Feira, 24/08/2022.

SAPNewsTL,Dili: Relasiona ho Vise Presidente Parlamentu Nasionál Maria Angelina Sarmento ne’ebe hetan asidente tráfiku iha Manatutu, Adjuntu Sekretariu  Jeral, Parlamento Nasional  João Rui Amaral  hateten  estatutu deputadu fo dalan  ba deputadu sira rekruta sira nia motorista tuir sira nia konfiansa

“Deputadu sira iha direitu atu rekruta rasik motorista ne’ebé maka tuir sira nia konfiansa, kestaun foin daudaun akontese, ita rona katak katuas oan  maka lori kareta talvez iha momentu ne’eba ne’e motorista iha impedimentu ruma labele hala’o nia knaar atu kondus kareta  entaun nia konfia nia katuas oan maka lori kareta Parlamentu nian”. Dehan Adjuntu Sekretariu  Jeral, Parlamento Nasionál  João Rui Amaral iha knaar fatin PN, Kuarta-Feira, 24/08/2022.

Adjuntu Sekretariu  Jeral PN ne’e hatutan iha regras Parlamentu Nasionál ne’ebé regula ba knaar deputadu sira nian tanba ne’e sei tetu wainhira laiha justifikasaun.

“Deputadu  sira durante halo sira nia knaar iha regras parlamentu ninian, jestaun patrimoniu ninian parlamentu hadia mai tenki iha justifikasaun ne’ebé maka adekuadu, parlamentu sei hadia kuandu laiha justifikasaun ka mai maka la los ne’e tenki tetu agora estatutu depuadu ne’e maka fo biban ida ne’e ba deputadu sira atu utiliza iha ne’ebe hatete prepara kareta ba sira no sira iha  direitu ba transporte kondutivu”. Informa nia

Nia fundamenta laiha problema deputadu sira uza kareta ba halo kontaktu eleitoral tanba ne’e parte aktividade ida husi deputadu sira nian.

“Normalmente  kontaktu eleitoradu iha programa ida mos deputadu sira sempre halo iha fin de semana sira sei halo kontaktu eletoradu sira baibain uza laiha problema, sira uza  ba kontaktu eletoradu ne’e mos parte husi atividade deputadu sira nian”. Nia salient

Entretantu, agora daudaun sei hein hela relatoriu husi Polisia  Eskuadra   iha fatin akontesimentu kuandu relatoriu mai prosesu sira ne’e sei haree hotu depois  foti desizaun atu halo tratamentu.

Jornalista   : Ermelinda Soares & Ezra Soares

Editor         : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )