Hili Artes Marsiais La Hanesan, Assanami : Ita Hadomi Malu La’os Inimigu Ba Malu

Hili Artes Marsiais La Hanesan, Assanami : Ita Hadomi Malu La’os Inimigu Ba Malu

SAPNewsTL, Manatutu : Iha Komísiu Públiku Partidu Demokrátiku (PD) ba dala ikus, Presidente PD Mariano Assanami Sabino hateten Artes marsiais, Rituais, no desportu hotu tenki sai ajente ba mudansa, ajente ba paz no estabilidade

“Ita nia Pilihan (hili) artes marsiais oioin, maibe ita hadomi malu, ita la’os inimigu ba malu, ita hun ida, abut ida, povu ida, rai timor ida deit, ita tenki sai autor ba paz no estabilidade, ajente ba mudansa,Arte marsiais tenki ba desportu ba kompete iha mundu hodi sai heroi foun ba timor Leste”. Dehan Presidente PD Mariano Assanami iha Manatutu, 17/05/2023

Lider Jerasaun Foun ne’e husu ema hotu hodi servisu, servisu no servisu, hamutuk garante paz no estabilidade, garantia liberdade ema ida-idak nian tanba liberdade ne’e sosa ho 300.000 pessoas nia mate hafoin sosa liberdade ida ne’e

“Ita tenki hamutuk garante paz, estabilidade no liberdade ba ema hotu, ita tenki fo fuan ba malu no hadomi malu”. Nia salienta

Assanami fundamenta, “Ha’u husu ba Partidu Hotu-Hotu, joven sira hotu, Arte Marsiais sira hotu fo votus ba PD hodi determina ita nia futuru rasik, hadia ita nia airin haat hanesan Presidensia, Parlamentu, Guvernu no tribunal”. Nia hatete

Entretantu, Mariano Assanami sublinha wainhira PD manan sei regista Timor Leste sai membru google hodi tiktokers sira, facebookers sira, youtubers sira bele hetan osan liu husi media sosial, PD mos sei hatama joven ba estadu katak tama Gabinete Primeiru Ministru to’o munisiu no Suku sira ne’ebe hanaran juventude inovador no transformador hodi kontribui ba desenvolvimentu

Jornalista : Ferderita Miranda

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )