Husu Turuk Ispíritu Heroiku, PD Preparadu Kria Empregu No Liberta Povu Husi Ki’ak

Imajem : Presidente Partidu Demokratiku Mariano Assanami Sabino Lopes, iha Sede Nasional PD Kolmera, 19/04/2023

SAPNewsTL, Dili : Kuarta-Feira ne’e Partidu Demokrátiku (PD) hala’o abertura ba kampanha polítika iha Sede Nasionál PD Kolmera Dili, iha diskursu abertu Presidente PD Mariano Assanami Sabino Lopes konsidera eleisaun parlamentar tinan ne’e hanesan situasaun ne’ebe vital tebes ba estadu tanba hasoru festa demokrasia ne’ebe determinadu tebes ba povu Timor Leste

“Ita hasoru festa demokrasia ne’ebe vital no krusial tebes ba estadu tanba festa la’os festa baibain ida maibe festa determinante ba povu Timor Leste depois de 24 anos iha luta ba libertasaun povu husi 1999 to’o 2023, PD hamriik atu hatutan espíritu funu nain sira hodi konstroi estadu de direitu no demokrátiku”. Tenik Presidente PD Mariano Assanami sabino Lopes iha Sede Nasional PD Kolmera, 19/04/2023

Assanami Hatutan, PD atu hametin ukun rasik an, kaer metin ukun rasik ho valor repúblikanu no demokrátiku ne’ebe tenki sai lisan ba moris no lisan ba ukun, ema hotu ne’ebe iha PD iha nia ran no ruin tenki metin ho prinsipiu hun ida, abut ida, povu ida no rai timor ida deit

“Ita kebetulan (asidental) deit moris husi munisipiu no fatin ne’ebe diferente, maibe ita moris moris hakilar nu’udar timorense atu defende no dignifika timor nu’udar hun ida, abut ida, povu ida, rai timor ida deit, ita laos kualker partidu ida no la hamriik hodi kompete ho partidu seluk atu kaer Primeiru Ministru maibe hamriik hodi konkista hodi liberta povu, ita husu ba heroi sira turuk ninia ran no espíritu heroiku iha ita nia isin lolon para ita kontinua esperansa povu nian no hatuur estadu maubere ba maubere oan sira ”. dehan Assanami

Presidente PD Mariano Assanami Sabino

Lider Jerasaun Kontinuador ne’e fundamenta PD la’o naruk hamutuk ho CNRT no FRETILIN ne’ebe kunhese diak prosesu ukun ida ne’e liu husi halo ona diagnosa ba ukun ne’e, maibe konfiansa ne’e sei kiik nafatin tanba ne’e nia husu ba estrutura no militantes sira hodi hakraik an husi uma ida ba uma ida hodi husu apoia ba partidu hotu-hotu nia apoiu ba PD hodi hatuur Timor ida ne’ebe forte, unidu, faternu, sólidu

“Ita tenki hatuur timor ida ne’ebe forte, unidu, sólidu no fraternu, laiha diskriminasaun atu halo servisu saida deit, kria kampu servisu ba joven sira, nasaun ne’e tenki sai nasaun joven ne’ebe produtivu hodi kompete ho nasaun seluk, partidu bele manan no la manan maibe sidadaun labele lakon ninia direitu sidadania hodi kontribui ba desenvolvimentu”.

Presidente PD ne’e hakarak hatuur veteranu sira iha nia fatin hodi dignifika sira hotu, tau atensaun ba oan kiak sira, jerasaun patriota sira no tau timor oan hotu hanesan no númeru um

“Ita labele sura kolen ba rai ida ne’e, ita tenki dignifika veteranu sira, oan kiak sira, jerasaun patriota sira no dignifika Timor oan hotu ho hanesan, tanba laos Timor oan nia sala sai milisia, otonomista, sai falintil no sai traidor, odiu malu remata oan, tempu para ita hamutuk rai ida ne’e tanba ita mak lutador ba demokrasia, ita tenki liberta povu husi kiak no mukit, laiha povu ida iha kotuk”. Nia hatete

Entretantu, Estrutura Partidu Demokrátika antes hala’o vizita ba jardin dos herois Metinaru hodi husu matak no malirin molok ba halo kampanha iha territóriu nasionál

Enkuantu, Partidu Demokrátiku sei hala’o nia komisiu iha Munisipiu Bobonaru Postu Administrativu Atabae, iha loron sexta-feira, 21/04/2023

Jornalista : Ferderita Miranda

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )