INAP Realiza Formasaun Lideransa  & Jestaun Eskritóriu Ba Funsionáriu Públiku Sira

INAP Realiza Formasaun Lideransa & Jestaun Eskritóriu Ba Funsionáriu Públiku Sira

Imajen: Diretor Jeral Agostinho Letencio de Deus Ho Diretor Formasaun Jose Araujo Chang hamutuk Ho Funsionariu publiku Tuir Formasaun Iha Salaun INAP Comoro,Dili Segunda (20/03/2023).

SAPNewsTL, Dili: Instituisaun Nasional Administrasaun Publika (INAP) abertura formasaun teknika lideransa ho jestaun eskritoriu ba Funsionariu Publiku (FP) nain-50 hanesan formasaun inisiu 2023 nian hodi eleva funsionariu  sira nia kuñesesimentu, nune’e bele halo atendimentu diak liu tan ba publiku.

“Ohin ita halo abertura formasaun teknika lideransa no jestaun eskritoriu ba funsionariu publiku sira ne’ebe inisiu formasaun ba funsionariu publiku sira INAP halo iha 2023 hahu iha fulan marsu, kursu jestaun eskritoriu baibain ita fo ba funsionariu publiku ho grau asistente administrasaun ho tekniku administrasaun no kursu teknika lideransa. ita fo ba funsionariu publiku kargu xefia sira ne’ebe foti desizaun iha instituisaun ruma maibe tenki iha abilidade no aten brani ko’alia iha instituisaun laran”, dehan Diretor Formasaun INAP Jose Araujo Chang ba jornalista sira liu husi nia diskursu iha salaun INAP Comoro, Dili segunda (20/03/2023).

Diretor formasaun hatutan, objetivu husi kursu ida ne’e atu eleva kuñesimentu funsionariu publika sira nune’e bainhira fila ba sira nia servisu fatin bele presta sira nia atendimentu diak liu, funsionariu sira ne’e tenki atinje to’o oras 40 labele falta loron ida  durante kursu la’o iha loron lima nia laran, hahu iha 20 remata iha 24 fulan marsu 2023, funsionariu sira bainhira falta loron ida ho razaun saida deit sei la hetan sertifikadu husi kursu ne’e tan ne’e, enkoraja funsionariu sira ne’ebe hetan ona fiar husi sira nia instituisaun tenki ativu hodi pasa kursu ne’e hodi hetan sertifikadu.

Iha fatin hanesan, Diretor Jeral INAP Agostinho Letencio de Deus hatete, ohin halo abertura formasaun teknika lideransa no jestaun eskritoriu ba funsionariu sira ne’ebe esensial ba kareira funsionariu publiku tanba iha atendimentu sempre hasoru difikuldade tekniku oi-oin.

“Ohin iha ita halo formasaun teknika lideransa no jestaun eskritoriu ba funsionariu publiku sira ne’ebe esensial ba kareira funsionariu sira tanba iha atendimentu sempre hasoru difikuldade tekniku oi-oin tan ne’e formasaun ida ne’e atu kompleta knaar funsionariu sira nu’udar ajente ba atendimentu publiku nian”, tenik diretor jeral 

Diretor jeral ne’e akresenta tan, nia lori INAP nia naran fo bemvindu ba funsionariu publiku tuir formasaun teknika lideransa ho jestaun eskritoriu 2023 nian ne’ebe partisipa formasaun husi INAP iha tinan 2023 nian, formasaun husi INAP importante ba funsionariu publiku sira tanba nu’udar fator esensial ba kareira nian no fo hanoin fila fali saida mak tenki halo nu’udar funsionariu publiku ka ajente publiku ne’ebe atente ema loron-loron.

Agostinho informa, prosesu atendimentu ne’e evolui hela deit, atu lori funsionariu publiku ba komprende evaluasaun iha parte atendimentu dalan ida mak formasaun, iha instituisaun publiku Timor-Leste nian formasaun ba funsionariu publiku oras 40 ba tinan ida maibe iha nasaun sira seluk formasaun minimu mak oras 40. tan Komisaun Funsaun Publika (KFP) rekunese ona tan ne’e KFP atividade importante ba funsionariu publiku mak fo oportunidade ba funsionariu sira tuir formasaun minimu oras 40.

Nia afirma, INAP nu’udar instituisaun governu responsabilidade tomak ba programa kapasitasaun rekursu umanu ne’ebe kada tinan fo oportunidade ba funsionariu sira hotu tuir formasaun maibe kada ministériu sira mos halo formasaun espesiliazada ba sira nia funsionariu sira no INAP fo nafatin formasaun ba area jenerika nian ne’ebe importante ba kareira funsionariu publiku tanba funsionariu ida tenki iha kuñesimentu espesializada no jeneriku ho ida ne’e mak bolu profesional maibe bainhira buat rua ne’e la kompletu iha funsionariu sira entaun sira la profesional 

Entretantu, funsionariu publiku sira tuir formasaun teknika lideransa hamutuk nain-25 no jestaun eskritoriu hamutuk nain-25 ne’ebe mai husi MESSC, PCM, PDHJ, INDIMO, SEAC, MAPCOMS no sira nia formasaun sei lao durante oras 40 komesa iha loron 20 no remata iha loron 24 fulan marsu 2023.

Reportajen: Augusto dos Santos 

 

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )