INCSIDA Sei Sosializa HIV-SIDA Ba Munisipiu Sira

Imajen Intervista Vise Ministru Administrasaun Estatal Lino de Jesus Torrezão iha salaun Luz Claritas,Kuarta-Feira, 14/09/2022.

SAPNewsTL, Dili: Vise Ministru Administrasaun Estatal (MAE) partisipa iha workshop ne’ebé realiza husi Instituto Nacional de Combate HIV-SIDA (INCSIDA)  ba autoridade munisipiu no autoridade lokal sira hodi prevene moras HIV-SIDA.

Hafoin semináriu ba kombate HIV-SIDA, iha intrevista Vise Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Lino de Jesus Torrezão hateten objektivu hala’o workshop ne’e atu haree ba transmisaun moras HIV SIDA no fo solusaun ba moras ne’e.

“Marka prezensa iha fatin ida ne’e hodi hahú halo ita nia workshop ida ne’e atu habelar HIV-SIDA ba iha Ita nia Komunidade sira, liu-liu ba Na’i Xefe Suku sira tanba sira maka besik liu ba komunidade sira”. Dehan Vise Ministru Administrasaun Estatal Lino de Jesus Torrezão iha salaun Luz Claritas,Kuarta-Feira, 14/09/2022.

Governante ne’e hatutan Joven sira ne’ebe maka namkari iha teritoriu laran tomak ba kamada husi idade tuan no idade nurak sira presiza mos governu no Inan-Aman sira atu fo esplika eduka ba nia familia sira uma laran.

“Hau hatete de’it katak moras ida ne’e la’os ba de’it otas nurak sira maibé ba iha parte liu ema ne’ebé mak otas bo’ot tanba Ita atu hetan moras HIV-SIDA ne’e namkari iha teritoriu tomak la’os de’it ba otas nurak”. Nia hatete

Entretantu, nia hateten, hanesan Ministeriu Administrasaun Estatal iha responsavel bo’ot tanba iha responsabilidade Xefe Suku sira nian mos atu hatene kona-ba HIV-SIDA.

“Ohin simu konvite hodi mai loke Workshop ida atu hato’o netik liafuan balun ba Xefe Suku sira no komponente tomak hodi bele hatene no iha kuñesimentu kona-ba HIV-SIDA”.

Enkuantu, workshop ne’e sei halo iha teritoriu laran tomak sei kontinua ba munisipiu sira hodi halo sosializasaun atu sir abele iha kuñesimentu kona-ba HIV SIDA.

Jornalista: João Marito & António Tilman

Editor: Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )