Joven Ida Nia Ain Tohar ! Autor Soke Halai Lakon

Joven Ida Nia Ain Tohar ! Autor Soke Halai Lakon

SAPNewsTL, Dili : Ohin maiz ou menuz tuku 11:40 mosu asidente trafegu ida iha area Kampu Baru, Postu Administrativu Dom Aleixo, asidente ne’e rezulta sidadaun mane ida ho idade joven nia ain tohar tanba baku ba mesin motor nian.

Tuir informasaun ne’ebe SAP News TL akompanha direita iha terenu nota katak Motor Revo ida soke motor ne’e husi kotuk hodi kose ba motor ne’ebe halai husi area Fomentu mai então rezulta sidadaun mane ne’e nia ain tohar.

“Motor revo ida soke (autor ain tohar ne’e husi kotuk) motor refere husi kotuk hodi soke tan motor ne’ebe halai hasoru então rezulta nia ain tohar iha parte karuk”. Jornalista SAP News TL haree direita iha Kampu Baru, 18/11/023.

Hafoin hetan soke, Autor ne’ebe soke ho motor husi kotuk ne’e halai lakon tiha hodi husik hela vítima ain tohar ne’e iha fatin akontesimentu.

Nune’e vítima ne’e hetan ajuda fali husi komunidade sira ne’ebe hela iha area refere hodi transporta ba hospital Kampu Baru hodi halo tratamentu emergência tanba ruin tohar no ran sai.

Durante akontese, Membru Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) ne’ebe destake iha Postu Administrativu Dom Aleixu mos to’o kedas iha fatin akontesimentu hodi halo prosesu identifikasaun.

Enkuantu, Autor ne’ebe kose husi oin to’o joven ne’e nia ain tohar ne’e mos sofre kanek iha ibun no trauma tanba nia maluk joven ida sofre tohar iha ain.

Jornalista : Marcella Mesquita Lemos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )