Kada Semana Komunidade Limpeza, Motael Sai Kampiaun Ba Ambiente Limpu

imajen Xefi Suku Motael  Luis Antònio 

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho Loron Komemorasaun Dili Day ba dala 253, ho tema hamutuk Dezenvolve Sidade Dili ne’ebè organizadu, moos, saudavel, furak no seguru, iha Ambitu Selebrasaun ne’e Suku Motael husi postu Administrativu Dom Aleixu, Munisiupiu Dili Sai Primeiru Vensedor Ba Suku Limpu

Tuir Xefi Suku Motael  Luis Antònio Hateten,  Suku Motael sai vensedor hanesan suku ne’ebe moos tanba xefi suku sempre organiza nia populasaun halo limpeza iha kada semana iha loron Sàbado.

“Ami nia suku ne’e moos husi lixu tanba kada semana ha’u sempre organiza ha’u nia komunidade kada aldeia ema nai-20 halo limpeza iha loron Sàbado”. Dehan Xefi Suku Hafoin partisipa Dili Day iha Matadoru, Segunda (10/10/2022).

Nia hatutan suku Motael sai vensedor la’os de’it mos husi lixu maibe sira mos iha programa ida mak ateru dalan ba ema ho difisiensia no halo valeta,  fo’er fatin sira, husi hirak ne’e mak hili sirai sai primeiru vensedor ba suku Limpu

Entretantu, Reprezentante Saúde Anacleto Guterres hateten, avaliasaun ba suku mos liu husi kritériu cheking no utiliza nia instrumentu liga liu ba Limpu Organizado no saudavèl.

“Kriteriu ne’ebè ami uza hodi halo avaliasaun ba suku mos mak Cheking  ho nia instrumentu ne’ebè liga liu ba los katak limpu organizado no saudavèl”, Tenik Nia.

Enkuantu, Komemora Dili Day ba tinan 253, Suku lima mak sai vensedor ba Suku limpu mak primeiru lugar suku Motael, Segundu lugar suku Madohi no Santa Kruz, terseiru lugar suku Kulu-Hun no kuartu lugar suku Sabuli.

Entretantu, Suku lima ne’ebè sai vensedor ba Programa avaliasaun suku limpu  hetan premiu no sertifikadu husi Autoriedade Munisipiu Dili.

Journalista  : João Marito

Editor          : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )