KHUNTO Husu PR Horta Sai Aman Ba Partidu Hotu, Lamenta Ho Liafuan Monarkia Husi CNRT

Imajem : Komunikadu Imprensa Husi Jurista Partidu Kmanek aburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO) Arlando da Costa Lopes, iha rezidiensia Lider Supremu Konselleiru Paridu KHUNTO, Manleuana, 03/05/2023

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho Presidente Republika (PR) Jose Ramos Horta nia deklarasaun iha Media Sosial kona-ba ezistensia Partidu KHUNTO iha Timor Leste, no Vise Presidente Partidu CNRT ne’ebe haktuir katak Partidu KHUNTO nia estatutu monarkia, nune’e liu husi komunikadu imprensa, Jurista Partidu Kmanek aburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO) Arlando da Costa Lopes husu Presidente Republika hodi sai independente, aman ba partidu hotu no labele halo interferensia ba Partidu Politiku sira durante kampanha eleitoral

“Ami husi Jurista Partidu KHUNTO  fo hanoin ba Aman Nasaun Prezidente Republika Jose Ramos Horta, nia Statementu ne’ebé publika iha Media Sosial sira kona-ba Existensia Partidu KHUNTO refere, ne’e la refleta ba sistema multipartidarizmu ne’ebé preve iha ita nia Konstituisaun RDTL no Lei Partidu Politiku nian numeru 3/2004, alterada husi Lei 2/2016, PR hanesan simbolu estadu ne’ebe garantia independensia nasional no unidade estadu tenki independente no aman ba partidu politiku sira hotu”. Tenik Porta Voz Jurista Partidu KHUNTO, iha rezidiensia Lider Supremu Konselleiru Paridu KHUNTO, Manleuana, 03/05/2023

Porta Voz ne’e hatutan, Prezidente Republika maka Xefe-Estadu,  labele interfere ba Partidu Politiku sira durante periodu kampanha Eleitoral

“Prezidente Republika maka Xefe-Estadu,  labele interfere ba Partidu Politiku sira durante periodu kampanha Eleitoral, Labele iha tendensia politika atu favorese interese partidaria ida nian iha Nasaun Timor-Leste”, nia kestiona

Iha parte seluk, Jurista Partidu KHUNTO mos kontra deklarasaun Vise Presidente Partidu CNRT Gil Oan Soru, durante iha Ainaru katak Partidu KHUNTO nia estatutu aplika sistema monarkia

“Ami hakarak impugna (kontra) mos hanoin balun konaba Deklarasaun Sr. Gil (Oan Soru) iha komisiu kampanha Eleitoral husi Partido CNRT iha Munisipiu Ainaro iha dia 30 de Abril de 2023, katak Partido KHUNTO nia Estatutu aplika sistema Monarquia, no Partidu KHUNTO manan Maioria mak sei hapus hotu lider Nasional sira”. Hatete Arlando da Costa Lopes

Partidu KHUNTO konsidera deklarasaun hirak ne’e hanesan aktu husi tendensia politika ne’ebe la bazeia ba faktu konkretu ne’ebe bele  imputa krime ba militante husi Partidu KHUNTO, nune’e KHUNTO husu labele imputa krimi ida ema ida la ho faktu no prova sira

“Ami husu atu labele imputa krimi ida ema ida, sein faktus no provas ne’ebe adekuadu, karik iha faktus ne’ebe sufisiente bele keixa ka denunsia ba autoriedade kompetente, Partidu KHUNTO hetan ona elejibilidade hui tribunal rekursu iha 2011, tanba ne’e KHUNTO existe hanesan Partidu ida”. Nia defende

Entretantu, Jurista Partidu KHUNTO mos husu ba Orgaun Eleitoral hanesan (CNE) hodi Fo sansaun ba Partido Politiku ne’ebé durante periodu kampanha utiliza palku politika hodi insulta, ofende no desdignifika partidu Politiku sira seluk

Jornalista : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )