Konstrusaun Aeroportu Komoru Sei Hahu Iha 2023, Uma Kain 300 Sei Lakon Hela Fatin

Ministru Finansas Rui Augusto Gomes

SAPNewsTL, DILI- Sorumutu Semanal entre Ministru Finansas(MF) Rui Augusto Gomes ho Primeiru Ministeiru(PM) Taur Matan Ruak iha segunda-feira ne’e, Ministru Rui Gomes hateten objetivu husi enkontru ne’e hodi atualiza serbisu MF nian relasiona ho asina akordu entre nasaun Australia hodi konstrui Aeroporto Internasional Prezidente Nicolau Lobato

“Reuniaun semanal ho Primeiru Ministru PM Taur Matan Ruak hodi atualiza serbisu MF nian ba PM liuliu kona ba asina akortu ne’ebé sei halo ho nasaun Australia iha semana oin, nune’e bainhira asina ona akordu signifika katak ita nia governu kompleta ona Ai rin haat entaun signifika katak ita bele hahu ona prosesu aprovisionamentu no konkursu hodi hari’i ita nia aeroportu internasionál Prezidente Nicolau Lobato”. informasaun ne’e hato’o husi,Ministeiru Finansas Rui Augusto Gomes, ba Jornalista sira iha palaciu Governu, Segunda-feira(05/12/2022)

Governante ne’e haktuir, antes ne’e Governu Timor-Leste establese ona akortu ho nasaun sira seluk ho nune’e ohin apresenta ba PM serbisu MF nian nune’e oinsa bele asina akortu ho nasaun Austrália.

“Ami nia planu ba semana oin iha dia 12, ita bele aselera akorku ne’e maibe sei hein orsida reuniaun ho sira depois mak sei publika ba media”.Tenik nia

Nia salienta katak governu Timor-Leste asina ona akordu ho ADB no Jica ho nune’e hein deit ho Nasaun Australia

“Ita ko’alia kona estabelesimentu akordu ho Australia fundu hanesan ohin ha’u dehan ai rin hat ita kompleta ona, tanba ita asina ona ho ADB no Jaica, governu mos tau osan agora hela de’it Australia, pakote ba primeira faze ita kompleta ona”.Nia saleinta

Enkuantu, Governante ne’e informa konstrusaun Aeroportu Internasional Prezidente Nicolau Lobato sei konstrui apartir mes de Janeiru sei hahu ona prosesu de aprovizionamentu, agora dadaun la’o hela reasentamentu, pagamentu ba família sira ne’ebe hetan afeta ba projetu ida ne’e, nune’e total uma kain 300 mak sei lakon sira nia hela fatin

Jornalista  : Marcela Mery da Costa

Editor         : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )