Korea Sul Kontrata Tan Traballador Mane 211, Se Iha Indísiu Krime Sei Kansela

Imajen Traballador Timor Oan iha salaun kanosiana Bekora segunda, (09/01/2023)


SAPNewsTL, Dili : Korea do sul fo kontratu no formasaun pre-leminariu ba traballador Timoroan nain-211 hodi ba servisu hodi hala’o sira nia moris iha futuru durante tinan balun nia laran iha nasaun refere.

“Atividade ba ohin loron ne’e ita nia traballador nain-211 hetan kontratu husi Korea Sul no formasaun pre-luminariu ba loron lima hanesan kultura adaptasaun no regra servisu sira ba Korea Sul karik sira bele implementa saida mak sira aprende iha Timor nee”, dehan Diretor diresaun nasional emprego exterior Filomino Soares ba jornalista iha salaun kanosiana Bekora segunda, (09/01/2023)

Diretor hatutan, kandidatu traballador hamutuk nain -211 ne’e hotu-hotu mane no seidauk fahe ba area fabrika no peska hira, agora ne’e sei jeral, formasaun ne’e remata mak bele identifika katak hira mak fabrika nian no hira mak peska nian, kandidatu traballador ne’ebé mak atu ba servisu iha ne’eba ne’e durasaun tempu badak tinan tolu no tempu naruk tinan 8 ba kandidatu sira hodi ba servisu iha Korea do sul hodi hamoris sira nia familia no futuru

Diretor diresaun nasional emprego exterior Filomino Soares

Nia apela mos ba kandidatu traballadór nain-211 ne’ebé hetan ona oportunidade ne’e, atu hadóok aan husi ransu livre no kuidadu saude, tanbá atu ba servisu iha Korea Súl deteta moras hanesan sipilis, TBC, Hepatitis no halo krime sei halo kanselamentu no mensajen ba traballadór nain- 211 ne’ebe iha tempu badak ba servisu iha Korea Súl atu nafatin respeita ema nia lei, kultura no labele halai ses husi sistema, hodi nune’e fasíl ba governu atu bele kontrola traballador Sira ho diak.

iha Fatin hanesan representate kandidatu tarballador Helio Lemos Soares hatete, nia sente orgullu ba servisu hodi ajuda nia familia nia moris
“Ha’u sente orgullu tebes bele hetan oportunidade ida ne’e hodi bele ba servisu iha Korea Sul hodi ajuda ha’u nia famila no luta ba hau nia futuru, Salariu ne’ebé Hau hetan atu ba servisu iha ne’eba mak diferente iha Timor-Leste ba Fulan ida nian, ho ida ne’e ha’u sente kontente salario ida ne’e tanba ita servisu iha Timor-Leste salariu minimu mak 115 USD”, tenik Helio

representate kandidatu tarballador Helio Lemos Soares

Nia hatutan, karik fila husi ne’eba nia planu atu kontribui ba nia familia no suporta alin sira ba eskola no bele realiza nia mehi durante ne’e atividade ne’ebe nia mak halo iha Timor-Leste mak foin akaba iha universidade no orgullu tebes labele servisu iha Timor-Leste maibe bele iha oprotunidade ida ba servisu iha ema nia rai hodi atinji nia futuru.

Reportajen: Antonio Tilman
Editor : Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )