Kria Paz & Estabilidade ! Komunidade Luro Realiza Desportu Komunitariu

Kria Paz & Estabilidade ! Komunidade Luro Realiza Desportu Komunitariu


SAPNewsTL, Lautem: Iha Munisipiu Lautem, Postu Administrativu Luro, komunidade sira realiza desportu komunitariu hodi komemora loron proklamsaun independensia ba dala 48⁰.

Objektivu hala’o desportu komunitariu ne’e atu anima komunidade sira hodi prepara ba komemora 28 Novembru ba dala 48⁰ ho paz, amizade no estabilidade.


Tuir diskursu Administrador Postu Administrativu Luro Augusto Feliciano Ramos Branco katak desportu komunitariu ne’e realiza atu hametin ita nia unidade, hamutuk hodi komemora loron 28 Novembru nu’udar loron proklamasaun independensia.


“Ita hotu hatene katak guvernu kontinua ho nia komitmentu atu bele promove talentu joven sira nian liliu iha area desportivas tanba ne’e maka oportunidade di’ak iha ambitu komemora loron 28 Novembru ita iha jogu komuniatriu,”

“Jogu komunitariu ida ne’e hala’o atu hametin ita nia unidade, ita nia hamutuk para ita mos hatudu ba fatin seluk katak ita bele”. Dehan Administrador Postu Administrativu Luro Augusto Feliciano Ramos Branco iha resintu Administrasaun Postu Luro, Segunda-Feira, 20/11/2023


APA Luro ne’e hatutan iha Postu Luro ne’e mesak familia ida tanba ne’e husu ba imi atu hotu-hotu kontribui no kolabora mantein paz no estabilidade atu jogu ne’e la’o to’o final.


“Ita iha Postu Luro kompostu husi Suku neen, Suku mak lahanesan maibe ita familia ida de’it tanba ne’e maka husu ba ita bo’ot sira hotu atu bele kontribui, unidade, no estabilidade atu jogu ida ne’e la’o to’o iha final hodi komemora loron 28 Novembro, desportu komunitariu ne’e hanesan atividade anual governu nian ne’ebé karik iha modalidade balun ne’ebe ita la konsege realiza tinan oin mai fali ita bele hala’o modalidade ne’ebé ita lakonsege halo”. APA Luro hameno.


Iha fatin hanesan, Komandante PNTL Eskuadra Luro Paulino Soares informa Luro labele iha tan problema tanba Luro ne’e Luro oan hotu nian tenke dignifika, iha buat ruma iha dalan atu rezolve, tenki komemora loron bo’ot ne’e ho dignu.


“Luro la’os ema ida nian, Postu Luro ne’e ita hotu nian, há’u fo hanoin ba alin sira, labele tan ida lori lixu iha fatin-fatin mai fali iha ita nia Postu, Lixu ne’ebe ladi’ak labele lori mai, ita tenke komemora loron bo’ot ne’e ho dignu,”

Komandante ne’e akresenta, “ita sei halo mos tomada de posse ba lideransa komunitariu sira, ita tenke hatudu, ita labele iha tan problema iha jogu ne’e nia laran, husu ba joven sira, jogador sira, adeptus sira; hotu-hotu rona imi nia kapitaun no Xefe Suku sira, imi labele tama arbiru i labele halo problema, jogu iha regras, buat ruma bolu rezolve la’os halo problema”. Tenik Paulino


Komandnte PNTL ne’e mos husu ba komunidade
sira atu asegura damen tanba konsidera seguransa iha hotu-hotu nia liman tenke tane a’as naran di’ak Luro nia hodi lori Luro ba Munisipiu, Lori Luro ba nasional.


“Há’u Husu ba alin sira, Luro ita ida de’it Postu ita nian, ita mak tenke kuidadu, ita mak tenke asegura, imi hatene katak Luro ne’e imi nian, Postu ne’e imi nian ne’e mak importante, hahalok a’at ne’ebe mak pasadu iha ne’e husik ona, ne’e liu ona, seguransa iha ita hotu nia liman ita mak tenke asegura, ita tenke lori Luro ba munisipiu, lori Luro ba nasional”. Nia apela.


Entretantu, Komisaun organizadora ba komemorasaun loron 28 Novembru, desportu komunitariu no tomada de posse ba lideransa komunitariu Prezidente Domingos Ricardo garante jogu hotu sei la’o ho diak no laiha tan konflitu tanba luro ne’e mesak maun alin deit.


“Jogu hala’o la’os tanba premiu maibe tanba ita dignifika ita nia loron bo’ot 28 Novembru ida ne’e tanba ne’e ita la seluk la le’et maibe ita mesak maun alin de’it buat ne’ebe liu, liu ona ita tenke harame loron bo’ot ne’e, ita tenke pasensia, tau konsiensia, iha naksalak hato’o ba komisaun no lider sira ita labele kria konflitu iha jogu nia laran ida ne’e mak há’u hato’o”. Nia tatoli.


Enkuantu, iha jogu abertura ne’e partisipa husi Administrador Postu Luro, Lideransa komuniatriu eleitu, PNTL, Amo Paroku Luro no Joven sira husi Suku neen

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )