La Kumpri Promesa, Negosiante Eis Merkadu Comoro Husu Tratamentu Dignu

Imajen konferensia imprensa husi negosiante eis merkadu Comoro iha Segunda-Feira,26/07/2022

SAPNewsTL, Dili: Hafoin Kompania Leader hamutuk ho autoridade seguransa sira halo despeju obrigatóriu ba negosiante sira ba eis merkadu Comoro liu husi komunikadu imprensa foin lalais ne’e negosiante sira husu ba parte kompetente atu prepara kondisaun molok muda negosiante sira

Tuir portavoz Julio Lukas Soares liu husi konferensia imprensa informa, eis Merkadu Comoro hanesan Fatin estratejiku no ekonomiku ba komunidade hodi hala’o aktividade negosiu hahú husi okupasaun Indonesia no ema barak mak  halibur hodi halo negosiu oinsa atu nesesita moris loro-loron.

“Iha tinan 2013 ho planu estadu nian hodi muda negosiante sira iha merkadu Comoro ba iha merkadu manleuana, maibé merkadu manleuana la sufisiente atu akumula negosiante hotu hodi hala’o ami nia negosiu, ho problema hirak ne’e mak ami vendedores deside hodi fila hikas mai eis-merkadu Comoro hodi hala’o ami nia atividade nu’udar negosiante até a data”. Dehan Portavoz Julio Lukas Soares liu husi konferensia imprensa iha eis mercadu Comoro, Segunda-Feira, 26/09/2022.

Portavoz ne’e, akresenta antes ne’e Autoridade Lokal hamutuk ho Manejer Kompañia Leader no promete atu servisu hamutuk ho Prezidente Munisipal liu-liu Ministeriu Administrasaun Estatal hodi kria kondisaun molok muda vendedor sira no iha momentu ne’eba kedas Autoridade Lokal ho Kompañia Leader halo rejistrasaun ba vendedor sira.

“Autoridade Lokal halo rejistrasaun ba vendedor sira ba ami vendedor sira ho objektivu ida katak sira sei prepara fatin ba ami vendedores ne’ebé mak ohin loron hala’o hela ami nia  aktividade nu’udar negosiante iha eis-mercado ne’e  no Kompañia Leader mos sei selu, muda mos vendedor hirak ne’ebé hala’o aktividade negosiu ne’e  no halo liña kordenasaun ho Prezidente Munisipal hamutuk Ministeiriu Administrasaun Estatal (MAE) sei lori ami ba fatin ne’ebé mak preparadu ona maibé na realidade sira la kumpri promesa ne’ebé sira hato’o mai ami vendedor sira”. Tenik Portavoz

Julio hatutan, iha loron to’o 24 fulan Setembro 2022 sira muda obrigatoriu vendedor sira nune’e vendedor sira husu karta depaixu ministerial ba autoridade lokal maibé sira la hatudu.

“kompania Leader hamutuk ho Autoridade lokal, Seguransa no Guarda Kapital, akompania husi  merkadoria manleuana sira, mai halo kedas asaun despeju obrigatoriu hodi muda vendedores la ho dignu,  ho total atus ida tolu nulu (130) maibé iha momentu ne’e kedas ami vendedores husu karta despaixu ministerial ba autoridade lokal no Seguransa maibé la hatudu”. Nia informa

Entretantu, nia salienta, nu’udar sidadaun Timor, nu’udar mos vendedor ne’ebé hala’o aktividade negosiu iha eis-merkadu Comoro lamenta tebes ba autoridade lokal, seguransa no Guarda Kapital sira nia asaun kolonia ne’ebé ho karaktér obrigatoriu no diskriminativu tanba ne’e sira husu ba parte kompetente atu halo klarifikasaun.

 “Ami husu ba autoridade lokal no seguransa tenki klarifika ba aktus despeju sira ne’ebé halo ho obrigatoriu mai ami vendedor sira ne’ebé sem karta despaixu, husu ba Ministeriu Administrasaun Estatal no ba mos Parlamentu Nasional atu tau atensaun ba ami nia preokupasaun hodi prepara fatin ne’ebé dignu molok atu muda”. Nia realsa

Enkuantu, portavoz ne’e  fundamenta, vendedor husi Eis-Merkadu Comoro sei koopera  ho estadu, hodi muda maibé presiza kria kondisaun ba sira ne’ebé hala’o aktividade negosiu, hodi sustenta  sira ho dignu atu bele hala’o aktividade negosiu hodi sustenta sira nia moris lor-loron nian.

Jornalista: João Marito

Editor: Luis dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )