Labarik Ne’ebe Malnutrisaun Ra’es Badak Sei Mate Sedu

Imagem Diskursu Bilal Durrani iha Salaun Ministeriu Finansan aitarak-laran Dili

SapNewsTL (Dili) – Representante United Nations International Children’s Emergency (UNICEF) nian iha Timor-Leste, Bilal Durrani hateten labarik sira ho ra’es badak nia kakutak sei la desenvolve ho maksimu, sei hetan moras beibeik no iha risku boot ba kondisaun moras relasiona ho konsumu ai-han nian

ʺRa’es badak la’os afeta deit ba labarik sira nia saúde maibe impede mos sira nia desenvolvimentu iha futuru, labarik sira ne’ebe sofre ho moras ra’es badak nia kresimentu la maximu ka potensia kognitivu sei la desenvolve an, sira iha risku aas atu sai husi eskola, hetan rendimentu kiik, moras diabete, kankru no mate seduʺ. Dehan Bilal Durrani ba Jornalista sira hafoin Lansamentu Rezultadu Peskija Final ba ai-han no nutrisaun setor saúde iha Salaun Ministériu Finansas Aitarak-Laran Dili, Kinta (05-05-2022)

Entretantu, Bilal Durrani mos introduz no lori labarik Timoroan ida atu enfaze importansia husi nutrisaun ba inan no labarik sira.

ʺHa’u hakarak lori ita boot hotu ba jornada badak ida no introduz labarik timoroan ida, atu enfaze importansia husi nutrisaun ba inan no labarik sira, Maria moris ho malnutrisaun krónika ka ra’es badak iha aldeia remota iha Munisipiu Ermera, Maria nu’udar labarik ida husi labarik pusentu 63 iha Ermera alargamente pursentu 47 nivel nasional ne’ebe moris ho ra’es badakʺ. Tenik Nia

Enkuantu, Bilal hatutan Ra’es badak ne’e rezulta husi malnutrisaun krónika ne’e hetan defisiénsia iha kresimentu no desenvolvimentu labarik nian durante loron rihun ida, dahuluk iha sira nia moris komes husi sira nia konsepsaun to’o sira halo tinan rua.

Jornalista : Conzita da Silva Mota dos Santos

Editor : Jonh Marito

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )