LAT : Labele Halimar Ho Kriminozu Sira, Fo Pena Naruk Ba Sira Iha Prizaun

Xefe Estadu Maior Jeneral, Tanente Reformado Lere Anan Timur

SAPNewsTL, Dili :  Hafoin hasoru malu ho Presidente Republika Jose Ramos Horta, Xefe Estadu Maior Jeneral, Tanente Reformado Lere Anan Timur husu atu Reforma Lei ou Medida administrativa No Tribunal Tenki Duru, tanba konsidera la para kazu konfrontu tuda malu, hakanek malu no oho malu.

Lia hirak nee hato’o husi Xefe Estado Maior Jeneral ( F-FDTL) Tanente Reformado Lere Anan Timur hafoin sorumutu ho Presidente Da Republika Jose Ramos Horta hodi ko’alia kona ba situasaun rai-laran iha Palasiu Presidensial Nicolau Lobato Bairo-Pite Tersa-Feira ne’e, 24/01 /23

“Ha’u hanesan sidadaun babain, Ha’u Laiha kompetensia ida, Ha’u iha responsabilidade ida iha Nasaun ida ne’e”.( Dehan xefe Estado Maior Jeneral Das (FFDTL) Reformado Tanente Jeneral Lere Anan Timur iha Nikolau Lobato Bairo-Pite).

Tuir Tanente Jeneral Reformado, maske Timor Leste hasoru difikuldade barak hanesan dezempregu, Arte Marsiais no Rituais maibe iha Nasaun ida iha orgaun soberanu hodi resolve situasaun rai-laran.
“Ita labele husik krimi domina fali ita, la bele halimar ho kriminozu sira, mais halo oinsa maka halakon, tanba Arte Marsiais no Rituais Mesak Timor- oan, ita tenki garante estabilidade nasional, presiza iha edukasaun sivika ba sira.”( Dehan Lere Anan Timur)

Iha Fatin Hanesan Xefe Governo Taur Matan Ruak mos hateten autoridade seguransa mos sei lahusik sira nia aktu ne’ebe hamosu Instabilidade iha Rai laran.

“Iha Instituisaun Estadu, despeitu ka autor sira responsavel ba sira nia aktu , hanesan iha ponte BJ Habibie autor kapturadu, se mak inisiativa komete krimi, nia responsabilidade ba nia aktu sira”.( Dehan Primeiro Ministro Taur Matan Ruak Iha Palasio presidensial Nicolau Lobato Bairo-Pite Relasiona ho konfruntu iha kapital Dili).

Jornalista : Vinsensius Saldanha Morais De Araujo

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )