Wainhira Ukun Kombate Korupsaun No Familiarizmu, Lere : FRETILIN Sei Buka Tuir Koruptor Sira

Imajem : Lider Troika Jeneral Lere Anan Timur

SAPNewsTL, Manufahi : Iha Komisiu Partidu Frente Revolucionario Timor Leste Independente (FRETILIN) iha Munisipiu Manufahi, Lideransa Troika Lere Anan Timur deklara FRETILIN mak Simbolu Unidade Nasional

“FRETILIN  ukun barani kombate korupsaun, FRETILIN ukun sei buka tuir na’okten ida ne’ebe sai inimigo boot ba povu maubere nian, Lideransa ne’ebe manan tenki lori vizaun ne’ebe diak ba ita nia povu, luta hasoru explorasaun, korupsaun, familiarismu, ita tenki konbate Para bele haburas ita nia rain, labele Iha grupo ida riku ema balun nafatin sai kiak”. Tenik Lideransa Troika Lere Anan Timur, iha komisiu politika iha Kampu Futebol Manufahi, 22/04/2023

Jeneral ne’e hatutan, “Se mak ukun tenki ukun tuir lei no nia ukun Tanba fiar husi povu, FRETILIN nia komprimisiu mak liberta povu husi kiak no mukit, prinsipiu FRETILIN nia foti aas interese povu nasaun nian liu ema ida rua nian ba interese duke partidu nia interese”. Dehan nia

Imajem : Militantes FRETILIN partisipa iha komisiu politika, Kampu Futebol Munisipiu Manufahi, 22/04/2023

Lider Troika ne’e preokupa numeru kiak, problema infraestrutura, estrada, bee moos, eskola ladiak iha Timor Leste

“Se ita ukun an maka inan aman kiak nafatin, Laiha infestrutura hanesan Bee  moos, estrada aat, laiha eskola, ita nia ukun an la folin, Fretilin nia papel mak servi Ita nia povu, lori diak ba ita nia povu, partidu Hotu hakarak menan hakarak mos ukun, maibe partidu ne’ebe ukun tenki iha vizaun, labele hetan tiha kadeira no osan haluha povu, Fretilin mak simbolu unidade nasional tanba laiha Fretilin ita la ukun an”, nia preokupa

Entertantu, Komisiu Partidu Fretilin nian ne’e hetan supervizaun husi ofisial sira Komisaun Nasional Eleisaun (CNE) no asegura husi membru Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Manufahi.

Jornalista : Ermelinda Soares & Ferderita Miranda

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )