Liberdade Ne’ebe Sosa Ho Mate, PD Husu Ema Hotu Sai Forsa Ba Paz No Estabilidade

Liberdade Ne’ebe Sosa Ho Mate, PD Husu Ema Hotu Sai Forsa Ba Paz No Estabilidade

SAPNewsTL, Dili : Iha Komísiu Públiku Partidu Demokrátiku (PD) ne’ebe hala’o iha fain históriku Tasi-Tolu, Presidente PD Mariano Assanami Sabino alerta ba partidu hotu-hotu, Jovens sira, Artes oioin, no povu Timor Leste hamutuk sai forsa ba paz no estabilidade, tanba ita mai husi hun ida, abut ida, povu ida, iha rai Timor ida deit

“Ha’u lolo liman ba Partidu hotu-hotu, artes oioin, joven sira, inan aman sira, veteranus sira, ita hotu tenki hamutuk iha halo mudansa, hadia ita nia rai, ita hotu hamutuk tenki sai forsa ba paz no estabilidade ne’ebe fo seguransa ba ita nia rain ne’ebe sosa ho 300.000 pessoas nia mate, la’os tempu para ita tuda malu, oho malu”. Tenik Presidente PD Mariano Assanami Sabino iha Tasi-Tolu, 14/05/2023

Assanami Fundamenta, , la tempu ona para povu kontinua moris kiak no terus maibe tempu para moris diak, kontente nu’udar maun ho alin hodi Timor ba oin nu’udar hun ida, abut ida, povu ida rai Timor ida deit hodi restaura konfiansa povu no hasulin moris diak ba povu, ema ne’ebe tuda no halo aat ba ema seluk, ne’e traisaun ba heroi no funu nain sira tanba ema nia liberdade ne’e sosa ho ema rihun atus tolu nia mate

Presidente PD hatutan, Partidu Demokrátiku hakarak salva guvernu ida ba povu tomak ne’ebe la’os guvernu ba kor no partidu, guvernu tenki ba ema hotu ne’ebe servi povu maubere ho dignu

“Ita tenki kria kampu servisu ba joven sira, hadia instituisaun estadu sira, hadia Parlamentu Nasional ne’ebe labele insulta malu, hadia PNTL ne’ebe servi ba ema hotu ho profisional, PD hakarak salva estadu, guvernu ne’ebe labele ba kor no partidu, nune’e bele garante moris diak no tratamentu dignu ba povu maubere”. Dehan Assanami

Iha Komísiu ne’e hetan Partisipasaun maksimu husi militante no simpazante sira iha Kapitál Dili ne’ebe kompostu husi Postu Administrativu Dom Aleixo, Vera Kruz, Nain Feto, Metinaru no Kristu Rei

Komisiu ne’e la’o ho diak tanba hetan seguransa husi Polisia nasionál Timor Leste (PNTL), Batelaun Odem Públiku (BOP), observador nasional no internasional sira

Jornalista : Conzita Mota  

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )