Liga Timorense 2023, Academica Ho Assalam Impata 1-1

Liga Timorense 2023, Academica Ho Assalam Impata 1-1

Imajen: Jogador Academica FC Ho Assalam FC Hadau Malu Bola Iha Estadium Munisipal Dili Kinta (23/03/2023).

SAPNewsTL, Dili: Academica FC Ho Assalam FC Impata 1-1 iha jornada dahaat divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023 tan ne’e ekipa rua tenki fahe pontu ida-ida ba malu iha jogu refere tanba klube rua ne’e forsa hanesan.

Jogu Academica FC kontra Assalam FC hala’o iha Estadium Munisipal Dili kinta 23/02/2023.

Iha jogu parte dahuluk bainhira kick off ekipa rua muda bola ain ba ain hodi halo presaun no atake ba malu hodi nune’e sira hetan oportunidade iha area penalidade kada ekipa nian hodi ameansa baliza ne’ebe tama ba minutu 39 jogador Martinho Belo husi Assalam FC marka golu hodi halo ekipa Academica nia redi nakdoko hatuur kedas skore ba 1-0, rezultadu refere halo ekipa rua nia jogu manas hodi nafatin halo presaun ba malu maibe la iha jogador ida husi ekipa mak marka tan golu to’o minutu 45 jogu parte dahuluk remata skore nafatin 1-0 halo Assalam FC provizoriu lidera jogu.

Kontinua ba jogu parte daruak nian ekipa rua muda estratejia jogu nian nafatin halo presaun no atake ba malu ne’ebe tama ba minutu 46 jogador Damianus Putra husi Academica FC marka golu liu husi suta penalidade halo redi Assalam FC nakdoko muda fali skore ba 1-1.

Skore refere halo ekipa rua hasa’e ritmu jogu halo presaun makaas liu tan ba malu hodi nune’e jogador sira husi ekipa rua hetan oportunidade iha area penalidade nian hodi ameansa baliza kada ekipa maibe jogador sira husi ekipa rua la konsege marka golu hodi aumenta skore ne’ebe minutu 90 jogu parte daruak remata skore nafatin 1-1 hodi rezulta ekipa rua tenki fahe pontu ida-ida ba malu.

Depois jogu remata treinador Academica FC Luisinho dos Santos Saco dehan, ohin jogador sira husi ekipa rua hatudu jogu diak maibe sira oportunidade nia oportunidade jogador sira la finaliza ho diak hodi marka golu.

“Ohin jogador sira husi ekipa rua hatudu jogu diak halo presaun no atake ba malu maibe oportunidade ami iha hau nia jogador sira la finaliza ho diak hodi marka golu no jogu parte dahuluk ami lakon 1-0 tanba jogador adversariu iha pozisaun offside asistente arbitrajen la hare’e”, tenik Luisinho

Luisinho hatutan, preparasaun tuir mai ho pozisaun iha tabela klasifikasaun okos sira presiza hakaas an liu tan tan ne’e kontinua treinu nafatin para hadia lina sira liuliu jogador defeza importante ohin hetan kartaun mean para sira bele hetan pontu hakat ba pozisaun seguru iha tabela klasifikasaun.

Iha sorin seluk treinador Assalam FC Gaspar Soares hatete, ohin jogador sira hetan oportunidade barak mai la finaliza hodi marka golu tan ne’e sira halakon oportunidade barak ne’e.

“Ami sempre halo preparasaun para manan jogu ne’ebe ohin hau nia jogador sira hetan oportunidade barak liu marka golu maibe la hau nia jogador sira la hakmatek ami lakon oportunidade barak ba hatama golu nian tan ne’e ami impata ho Academica FC”, Gaspar hateten

Gaspar akresenta, jogu tuir mai sira tenki hadia diak liu tan jogador sira nia mentalidade ne’ebe hetan oportunidade iha baliza adversariu nia oin maibe la konsege marka golu atu nune’e jogador sira iha baliza oin bele hatama golu.

Entretantu jogu ohin Academica FC halo substituisaun ba jogador nain tolu no Assalam FC troka jogador nain haat, jogador Juvinal Boavida hetan kartaun kinur no Calistro Pereira hetan kartaun kinur rua sai mean no rezultadu impata halo Assalam FC provizoriu lidera tabela klasifikasaun divizaun dahuluk Liga Timorense 2023 ho pontu 8 husi jogu manan dala rua dala rua, impata rua, lakon ida no Academica FC provizoriu okupa pozisaun daneen ho pontu 5 husi jogu manan ida, impata rua no lakon ida.

Reportajen: Augusto dos Santos

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )