MESSK Ensera Koreksaun Asesu UNTL & IPB, Lista Admitidu Sei Fo Sai Iha Fevereiru

MESSK Longuinhos dos Santos monteiro


SAPNewsTL, DILI – Ministeriu Ensinu Superior, Siênsia no Kultura (MESSK) ensera ona serimomia lansamentu koresaun ba estudante sekundariu sira asesu ba Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) no Institutu Politekniku Betano (IPB) ba tinan akademiku 2023.

“Ohin ensera lansamentu koresaun maibe prosesu koresaun ita iha rejime espesial no rejime jeral maka ita sei finaliza nia prosesu hotu iha fulan ne’e inklui hetan rezultadu hodi haruka naran estudante sekundariu sira iha institutu publiku hanesan UNTL Ho IPB”, dehan MESSK Longuinhos dos Santos monteiro ba jornalista sira iha Salaun MESSK segunda (09/01).

Ministru hatutan, total kandidata mak konsege tuir ezame kandidata sira nia an no total registo hamutuk mak 3.480 ho 88,3% nunee sira ne’ebe mak la tuir ezame mak 405 ho 11,7%, tuir ezame kandidatu 365 kategoriza ba rejime espesial, ba oportunidade total hamutuk 1.586 ho 51,7%, tuir fali mai maka rejime espesial ba veteranu total hamutuk 370 ho 12 % ho rejime espesial hakbiit total hamutuk mak 194.


Governante ne’e akresenta, iha prosesu ida ne’e hanesan faze inisiu ba tinan 2023 ne’ebe hahu koresaun ba kandidatu sira hodi fo oportunidade ba estudante sira liu husi rejime jeral no espesial maka hanesan veteranu no kbi’it laek sira nia oan.

Longuinhos informa, kandidata sira kategoriza tuir munisipiu ne’ebe mak nia numeru as liu maka munisipio Dili hamutuk mak 746,RAEOA (oecusse) 344, Bobonaro 331 no minimu liu mak Atauro 49 no mos Viqueque 89, sira ne’e numeru kandidata tuir ezame rejime espesial nian, enkuantu rejime jeral sei Informa iha tempu badak

Entretantu, antes Universidade Nasional Timor Lorosa’e liu husi Reuniaun Kosellu Jeral emkamina ona numeru total estudante ne’ebe atu estuda iha UNTL hamutuk rihun tolu atus hitu ruanulu ba Ministeriu Ensinu Superior, Siênsia no Kultura (MESSK) hodi deside no selesiona kandidatu sira.

Enkuantu, lista asesu UNTL ba tinan letivu 2023 sei publika fulan fevereiru

Jornalista: Aquelina Taec
Editor : Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )