Molok Ba Servisu Iha Austrália, José Husu Mama Nia Orasaun

Molok Ba Servisu Iha Austrália, José Husu Mama Nia Orasaun

SAPNewsTL, Dili: Hafoin asina deklarasaun ho Guvernu liu husi Sekretariu Estadu Formasaun Profissional no Empregu (SEFOPE) interinu no atual Sekretáriu Estadu Dezenvolvimento Lokal (SEDL), Mateus W. do Santos Tallo, Traballador Jose da Silva husu mama nia orasaun hodi akompanha nia iha servisu

 

Atual Sekretáriu Estadu Dezenvolvimento Lokal (SEDL), Mateus W. do Santos Tallo husu tranballador sira hodi kumpri regra no labele ses husi sistema

“Ita nia traballadór nain-86 atu ba servisu tenke hatudu dixiplina iha servisu no lalika koko hodi sai husi sistema nia-laran, selae susar ruma iha Timor la iha posibilidae traballadór sira atu mai”. Tenik SEFOPE Interinu atual SEDL Mateus Wilfredos dos Santos Tallo ba Jornalista sira iha Salaun Timor Lodge Dili,29/09/2023

Sekretáriu Estadu ne’e hatutan, traballadór sira mak ba servisu iha rai-liur, oinsa atu hatama osan mai rai-laran liu husi familia, hodi hadi’a ekonomia familia

Mateus salienta, trabalhador tenki respeitu kultura iha ema nia rai, adidu sira iha Australia atu serbisu makaas hare’e asunto nune’e traballador sira labele sees husi sistema lae sei basa rentos

Governu haruka sira tan ne’e tenki kumpri regulamentu estadu nain rua ne’e halo, ba inan aman sira nafatin fo apoiu moral ba nia oan sira ba serbisu iha ema nia rai mai hadia moris familia nian, nafatin reza ba sira atu nune’e sira fila mai ho kondisaun diak.

Iha fatin hanesan, trabalhador Jose da Silva husu obrigadu ba SEFOPE no agradese ba nia familia durante akompaña nia, Nia husu mama nia orasaun hodi akompanha nia durante servisu iha Austrália

“Hau husu obrigadu ba SEFOPE bele fo ona oportunidade, agradese ba inan aman tanba durante ne’e akompana ha’u tuir prosesu iha tinan naruk nia laran maske dezafiu barak no prosesu todan, Ha’u husu mama reza nafatin mai hau para serbisu diak hodi nune’e bele dezenvolve ekonomia familia no mos dezenvolve nasaun ida ne’e”, tenik Nia

Jose da Silva halo esforsu desde tinan 2019, to’o iha iha tinan 2023 mak hetan oportunidade refere hosi ba servisu iha Australia tanba ne’e nia husu orasaun hodi akompanha nia

Traballador ne’ebe asina deklarasaun hamutuk 86 kompostu husi feto na’in ruanulu (20) no Mane neenulu resin-neen (66), sira sei aranka iha Segunda Feira semana oin

Jornalista: Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )