Mosu Golu Hitu, SLB Manan Aitana 4-3 Kontinua Lidera Tabela Klasifikasaun

Mosu Golu Hitu, SLB Manan Aitana 4-3 Kontinua Lidera Tabela Klasifikasaun

Imajen: Jogador AD SLB Laulara Mouzinho de Lima Lori Bola Liu Jogador Aitana FC Iha Estadium Munisipal Dili Domingu (02/04/2023).

SAPNewsTL, Dili: AD SLB Laulara manan Aitana FC ho skore 4-3 hamosu golu hitu nune’e AD SLB Laulara kontinua lidera provizoriu tabela klasifikasaun divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023.

Jogu AD SLB kontra Aitana FC hala’o iha Estadium Munisipal Dili domingu (02/04/2023).

Iha jogu parte dahuluk bainhira kick off ekipa rua inisiativa halo jogu pasa bola ain ba ain halo presaun no atake ba malu tanba AD SLB Laulara hakarak manan lidera nafatin tabela klasifikasaun no Aitana FC hakarak manan sai husi zona degradasaun ne’ebe tama minutu 3 jogador Alexadre Kefi husi AD SLB Laulara marka golu halo redi adversariu nakdoko hatuur kedas skore ba 1-0.

Skore refere halo jogu komesa manas tanba Aitana FC halo presaun makaas ba adversariu no AD SLB Laulara halo jogu liu husi kontra atake ne’ebe tama minutu 30 jogador Jilson Reis husi Aitana FC marka golu halo redi adversariu nakdoko muda fali skore ba 1-1.

Skore 1-1, halo ekipa rua hasa’e ritmu jogu nian halo presaun no atake makaas ba malu ne’ebe tama ba minutu 36 jogador Jhon Frith de Oliveira husi AD SLB Laulara marka tan golu hodi muda fali skore 2-1, jogador sira husi ekipa rua nafatin hetan oportunidade ameansa baliza kada ekipa nian maibe la konsege marka golu to’o minutu 45 jogu parte dahuluk remata skore nafatin 2-1 AD SLB Laulara lidera provizoriumente.

Kontinua ba jogu parte daruak ekipa rua halo mudansa ba estratejia jogu nian, ekipa rua nafatin halo presaun no atake ba malu ne’ebe tama minutu 58 Aitana FC marka golu halo impata skore 2-2 husi jogador estranjeiru Mamouddou Conde, skore 2-2 jogu ekipa rua hasa’e ritmu jogu nian, jogador sira husi AD SLB Laulara halo presaun makaas ba Aitana FC ne’ebe konsge marka golu rua tuirtuir iha minutu 73 husi jogador Zenivio Mota no iha minutu 75 husi jogador Mouzinho de Lima muda kedas skore ba 4-2.

 

Skore 4-2, Aitana FC sofre golu haat halo presaun nafatin ba AD SLB Laulara tanba hakarak manan jogu sai husi zona degradasaun ne’ebe tama minutu 87 jogador estranjeiru Mamouddou Conde husi Aitana FC marka tan golu liu husi suta penalidade tanba bola kona jogador AD SLB Laulara nia liman muda skore 3-4.

Skore 4-3, jogador sira husi ekipa rua mantein jogu halo presaun no atake makaas ba malu hodi hetan oportunidade barak ameansa baliza kada ekipa nian maibe la konsege marka golu to’o minutu 90 remata skore nafatin 4-3 rezulta AD SLB Laulara manan Aitana FC hodi hetan pontu tolu iha jornada daneen divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023.

Depois jogu remata treinador AD SLB Laulara Julião Monteiro hatete, ohin jogu difisil tebes ba sira tan ne’e fo parabens ba jogador sira

“Hau fo parabens ba hau jogador sira nia esforsu ami hetan vitoria mantein lidera provizoriu tabela klasifikasaun no ohin Aitana FC hatudu jogu diak kontra ami tanba sira hakarak manan sai husi zona degradasaun tanba ne’e mak ohin halo jogu difisil mai ami”, Julião hateten

Julião hatutan, ba jogu tuir mai sira sei hadia lina defeza tanba ohin faila iha koordensaaun nian no sira halo ona preparasaun ba jogu tuir mai kontra AS Ponta Leste.

Iha sorin seluk asistente treinador Aitana FC Galucho M. Gomes dehan, jogu ohin maski lakon maibe fo parabens ba jogador sira no sei hadia diak liu tan ba jogu tuir mai.

“Jogu ohin hau fo parabens ba jogador sira no klube maski lakon maibe ami kontente jogador sira hatudu jogu diak faila mak kampu tanba nakonu tahu ho namdoras no ami sei hadia diak liu tan ba jogu tuir mai para hetan fali pontu tolu”, tenik Galucho

Imajen: Tabela Klasifikasaun Liga Timorense epoka 2023 Hafoin AD SLB Laulara Manan Aitana FC Ho Skore 4-3.

Entretantu iha jogu ne’e AD SLB Laulara halo substituisaun ba jogador nain tolu no Aitana FC mos troka jogador nain tolu, jogador AD SLB Laulara Gumario Morreira, Natalino da Costa ho Andrew Mensah hetan kartaun kinur no jogador Aitana FC Rigeberd Lay, Roberto Maia no Jilson dos Reis hetan kartaun kinur, vitoria ne’e lori AD SLB Laulara provizoriu lidera tabela klasifikasaun divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023 ho pontu 14 husi jogu manan dala haat ho impata rua no derrota ne’e halo Aitana FC provizoriu mantein zona degradasaun ho pontu 4 husi jogu manan dala ida, impata ida no lakon 3.

Reportajen: Augusto dos Santos

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )