NGO HAMNASA Apoiu MS, Kombate Moras Malária, HIV No Tuberkuloze Iha TL

Imagem MS no NGO HAMNASA Asina MOU, Dili, 13 Junho 2022, Foto : Justino de Jesus Soriano

SAPNEWSTL, Dili : Ministériu Saúde halo Asinatura Memorandu Entendimentu ba dala rua ho Asosiasaun HAMNASA, Objetivu Husi Memorandum Of Understanding (MOU) ne’e nu’udar sentidu solidariedade hodi haforsa, hametin no hadiak Sistema Saúde Nasionál ba moris saudavel populasaun nian

Tuir Vice Ministru Saúde Bonifácio Mau-Coli dos Reis Hato’o profundu gratidaun ba apoiu tomak no koperasaun  ne’ebe kontinua fornese husi fundu Global ba Timor -Leste  liu husi Mekanismu kordenasaun nu’udar sentidu solidariedade atu haforsa, hametin no melloria Sistema Nasional Saúde ho objetivu hadi’ak komunidade nia moris di’ak iha teritoriu nasionál

“Ohin Ministéiru Saúde hetan tan parseiru foun ida mak NGO HAMNASA  ne’ebe hetan apoiu husi Fundu  Global (CCM-TL) Timor-Leste  mak apoiu tan orsamentu ne’e bele suporta Ministéiru Saúde oinsa atu hametin diak liu tan sistema Nasional Saúde liu husi kombate Moras Tolu ne’ebe mak ita hotu hatene hanesan Malaria, Hiv no Tuberkulozu”. Dehan Bonifàcio Mau Coli Ba Jornalista sira iha Palácio das Cinzas Kaikoli Dili,Segunda (13/06)

Foto : Media SAPNEWSTL

Vice Ministru Saùde ne’e hatutan, Kazu HIV no Tuberkulozu mak iha insidensia ne’ebe sei a’as entaun ho apoiu ne’ebe husi fundu Global no (CCM-TL), bele apoia hodi elimina kazu hirak ne’e

“Asinatura ne’ebe mak ohin ita haree ho NGO HAMNASA sira bele suporta diak liu tan oinsa atu bele kombate moras Hiv ho Tuberkuloze Iha Timor-Leste Liliu hanesan deklarasaun ne’ebe mak ita nia Primeru Ministru Taur Matan Ruak hateten tiha ona kona ba oinsa ita atu elimina  Tuberkulozu iha 2025, no mos Ex-Presidente Dr. Fransisco Guteres Lu-Olo ne’ebe deklara iha RAEOA ne’e mos ho Objetivu hanesan, ita iha komentimentu oinsa 2025 ne’e ita bele halo eleminasaun ba Moras Tuberkulozu, Nune’e mos ha’u nia deklarasaun iha illa Atauro ita hakarak Livre husi Tuberkuloze”Nia informa

Iha fatin hanesan Diretóra Ezekutivu Xylla Ingham NGO HAMNASA hateten objetivu husi asina akordu ida ne’e atu hasa’e detensaun moras Tuberkulozu iha Dili laran  ho kareta Movel ida atu haleu fasilidade saúde iha dili laran

Imagem Diretóra Ezekutivu Xylla Ingham NGO HAMNASA iha Palasio das Cinzas Dili, Foto : Media Sapnewstl

“Iha kareta ne’e hanesan pesoal saúde sira, Mediku, Emfermeru, Analista sira sei hasai test para atu hetan detensaun no bele hetan tratamentu, Munisipiu ne’ebe maka HAMNASA sei foka mak Dili tanba kareta ne’e sei halai iha dalan ne’ebe diak uitoan״.

Enkuantu, tuir planu Asosiasaun HAMNASA ba futuru sei ba halo detensaun ka asaun prevensaun kona ba moras Malária, HIV no Tuberkuloze iha Munisipiu Liquiça, Ermera no Manatuto”.Nia hakotu.

Jornalista  : Justino de Jesus Soriano

Editór        : Sapnewstl

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )