Oferse Bee Moos Ba Komunidade Iha Ermera, BTL Asina Kontratu Ho Kompania Tersanjung No Biamali

Oferse Bee Moos Ba Komunidade Iha Ermera, BTL Asina Kontratu Ho Kompania Tersanjung No Biamali

Imajen: Jestor Ba projeitu Jeografika Informasaun Sistema BTL E.P, Almeida Boavida Hamutuk Ho Dirijente Kompania Tersanjung No Biamali Iha Salaun BTL segunda (13/03/2023).

SAPNewsTL, DILI – Be’e Timor-Leste, Empreza publiku (BTL, EP) asina akordu ho kompania rua, Tersanjung Unipesoal Lda Biamali Unipesoal Lda tanba atu oferese be’e moos ba komunidade sira postu administrativu Atsabe munisipiu Ermera.

“Ohin ita asina kontratu ho kompania rua ne’e atu oferese bee moos ba komunidade sira iha postu administrativu Atsabe munisipiu Ermera, kompania sira ne’e sei distribui liner tank be’e no mos fornesimentu ba instalasaun line tanke, no iha semana ida nia laran sei asina bilete ida ba konstrusaun sistema be’e moos iha postu adminitrativu Atsabe, ita iha pakote haat maibe asina uluk rua ho kompania Biamali Unipesoal Lda no Kompania Tarsenjung Unipesoal Lda,” Dehan Jestor ba projeitu Jeografika informasaun sistema, Almeida Boavida ba jornalista sira iha salaun BTL, EP Colmera, segunda (13/03/2023).

Jestor ne’e hatutan, komapania Biamali Lda responsabiliza ba iha liner tank depois Tersanjung Unipesoal Lda sei responsabiliza distribui tanke, ne’ebe sei liga be’e matan mai to’o komunidade sira, total orsamentu distribui be’e moos ba komunidade ho montante millaun 2,4 USD ne’e fahe ba pakote haat sistema tanke ida ho liner tank, uma kain sira atu asesu ba be’e moos hamutuk nain-101,000 ne’e inklui ba eskola , igreja no fatin seluk tan 

Nia informa, sasaun sira fo kompania sira iha kontratu laran kedas , atu nune’e halo konstrusaun be’e moos ba komunidade to’o finaliza, sasaun ba kompania sira abandona servisu signifika husi BTL, EP haruka sira nia kompania ba fatin-fatin atu nune’e blacklist sira atu sira labele hetan projeitu hanesan ne’e, bainhira sira tarde buat ruma komapania bele halo multa ba sira tanba ohin kontratu laran servisu regra sira.

Imajen: Administrador Postu Administrativu Atsabe, Constancio da Silva

 Iha fatin hanesan Administrador Postu Administrativu Atsabe, Constancio da Silva hatete, sira hein projetu ne’e tinan naruk agora to’o ona para suku lima hetan bee moos.

“Ita hein projeitu be’e moos ida ne’e durante tinan naruk ona, agora to’o ona tempu komunidade sira iha suku lima hetan bee moos tan ne’e ami agradese ba kompania sira kanaliza be’e moos mai mai”, tenik Administrador 

Administrador afirma tan, suku lima mak Parami, Laklo, Malabe, Mabe-kraik no Tialerlo iha postu adminitrativu Atsabe Munisipiu Ermera no suku lima iha aldeia 24 ho total populasaun nain-26,000, sira seidauk asesu be’e moos durante tinan barak ona.

Jornalista Antonio Tilman 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )