Ohin, TL-RI Asina Akordu Rua ! Fronteira Terrestre Lada’uk Asina

Ohin, TL-RI Asina Akordu Rua ! Fronteira Terrestre Lada’uk Asina

SAPNewsTL, Jakarta : Relasiona ho vizita ofisial Primeiru Ministru Kayrala Xanana Gusmão ba Repúblika Indonezia, Xanana Gusmão informa Timor-Leste (TL) no Repúblika Indonézia (RI) asina ona nota memorandu rua maibe la asina akordu fronteira terrestre.

Primeiru Ministru Kayrala Xanana Gusmão hateten, vizita ne’e nu’udar vizita ofisial ne’ebe nu’udar Primeiru Ministru halo hodi apresia ba lideransa Presidente Repúblika Indonézia Joko Widodo ne’ebe nia mandatu sei hotu iha tinan ne’e.

“Vizita ne’e hanesan vizita ofisial, ha’u agradese no louva ninia lideransa iha ASEAN no lideransa iha tinan 10 nia laran nu’udar Presidente, agradese ba ninia apoia ita adere ba ASEAN, ohin ne’e asina MoU (Memorandum of Understanding) rua ho Ministru Planeamentu no Investimentu Estratéjiku (MPIE) Gastão  Sousa no Ministru Transporte no Telekomunikasaun (MTK) Miguel Manetelo”. Tenik PM Primeiru Ministru Kayrala Xanana Gusmão liu husi Komunikadu Imprensa ne’ebe SAPNewsTL asesu husi transmisaun direita SMNews, Jakarta, 26/01/2024

Primeiru Ministru Kayrala Xanana Gusmão haktuir, akordu rua ne’ebe asina ohin la inklui fronteira terrestre entre Timor-Leste no Indonézia tanba ida ne’e presiza iha konkorda ba malu nene’e presiza tempu hodi rezolve.

“Ita hakarak bele lailais, maibe ita la’os ansi hodi taka matan asina ne’ebe presiza tempu, kuandu atu to’o iha akordu ne’e, buat hotu-hotu ita konkorda malu ona mak foin asina, ne’e duni mak ohin la asina”, Primeiru Ministru Kayrala Xanana Gusmão hateten

Entretantu, akordu ne’ebe ohin parte rua asina ho Ministeriu Transporte no Telekomunikasaun (MTK) maka komunikasaun rádiu, servisu telekomunikasaun, aplikasaun informátika no postál korreiu, portantu atu implementa memorandum ne’e sei iha komité konjunta ida hodi implementa memorandu ne’e ho fazeadamente.

Iha parte seluk, akordu ne’ebe Ministru Planeamentu no Investimentu Estratéjiku (MPIE) Gastão  Sousa asina ho minitériu Obras Públikas Indonézia nian maka kona ba setor infraestruturas liliu oinsa haree prepara rekursu humanu no fo asisténsia tékniku ba dezenvolviemntu infraestrutra ne’ebe kualidade no sustentavel iha Timor-Leste.

Enkuantu, asuntu fronteira terrestre entre estadu Timor-Leste no Indonézia to’o agora seidauk asina tanba seidauk iha konsensu entre rai rua, nune’e fronteira terrestre rai rua nian sei kontinua prosesa to’o tempu ne’ebe bele iha ona konkordánsia maka asina akordu entre rai rua.

Jornalista : Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )