Pe. Tiago Husu Guvernu Foun Kumpri Promesa

Pe. Tiago Husu Guvernu Foun Kumpri Promesa

SAPNewsTL, Lautem: Amo paroku, Parokia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos de Luro Pe. Tiago Soares da Costa husu ba governu foun atu kumpri sira nia promesa hodi realiza sira nia programa sira hodi lori povu ba moris di’ak, hamenus ki’ak no mukit iha Timor Leste

Hafoin remata missa solenidade Sagrada Coração de Jesus iha intrevista ho SAPNewsTL hPe. Tiago Soares da Costa hateten governu foun ne’ebé atu kaer ukun tenke realiza sira nia programa ne’ebe sira hato’o ba povu iha tempu kampaña
“Ema ne’ebé ba, la’os atu ba tur kadeira maibe atu ba servi povu, hein katak buat hotu la’o ho di’ak no realiza planu programa sira ne’ebe sira hato’o”. Tuir Amo paroku, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos de luro Pe. Tiago Soares da Costa hafoin missa solenidade Sagrada Coração de Jesus iha Parokia Luro, Sexta-Feira, 30/06/2023


Amo Pároku ne’e hatutan maske iha diferente hanoin maibé husu atu apoiu wainhira ko’alia ba povu nia moris di’ak atu bele lori nasaun ne’e ba oin no bele redus ki’ak iha Timor Leste
“Opozisaun sira bele diferente ideia maibe ba povu no nasaun nia di’ak tenke apoiu atu oinsa mak nasaun bele sai di’ak no povu bele moris di’ak liliu atu hamenus ki’ak iha nasaun ida ne’e”. Dehan Nia
Padre Tiago akresenta, nu’udar inan aman ba nasaun no povu tenke hanoin povu nia moris, tenke servi nasaun no povu ho di’ak


“Nasaun kiik oan ida orsamentu bar-barak mas ita nia povu ki’ak nafatin ne’e ha’u hanoin nu’udar inan aman nasaun tenke preokupa ba oan sira nia moris, tenke servi ba nasaun no povu ida ne’e ho di’ak”. Nia hakotu

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )