Polémika Trata Kartaun Eleitoral Ba Sidadaun Estranjeiru, KHUNTO Husu Presidente CNRT Keixa Ba MP

Polémika Trata Kartaun Eleitoral Ba Sidadaun Estranjeiru, KHUNTO Husu Presidente CNRT Keixa Ba MP

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho informasaun nee’be lansa iha Públiku durante Komísiu Partidu CNRT iha Bobonaru katak Partidu KHUNTO mak fasilita sidadaun nain rua husi Indonesia trata kartaun eleitoral, Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor Oan (KHUNTO) liu husi nia Vise Presidente Luis Roberto konsidera informasaun ne’e Lalos ka Lia falsu.

“Informasaun ne’e falsu ka lalos Tanba Ema ne’ebe halo Kartaun Eleitoral ne’e liu husi Sekretariadu tékniku de Administrasaun Eleitoral (STAE) La’os Partidu Khunto mak halo, Tanba ne’e Labele Uza maneira oioin hodi hetan Votus, povu hatene hodi hili”. Tenik Luis Roberto liu husi nia diskursu iha Tasi-Tolu, 12/05/2023

Luis Roberto husu ba Presidente Partidu CNRT Kayrala Xanana Gusmão atu husu inan na’in rua refere ba keixa iha Ministériu Públiku (MP) hodi prosesa tuir lei ne’ebe vigora

“Husu ba Presidente Partidu CNRT no husu ba inan Nain Rua ne’e ba keixa iha Ministériu Públiku inklui Sira nain 25 ne’e” . hatete Luis

Nia hatutan, “tanba sa mak problema ruma mosu ne’e sira sempre dun ba KHUNTO, nu’usa sira la la kria kondisaun, ha’u sente ladun satisfas ho Media Center Partidu CNRT nian ne’ebe sempre hatun KHUNTO no la promove informasaun diak ba komunidade sira”. Nia kestiona

Entretantu, Sidadaun  feto nain rua (Amelia Perreira no Agusta Pinto) mak hato’o liu husi Komísiu CNRT nian iha Munisipiu Bobonaru , 11 Maiu 2023, iha Bobonaru Presidente CNRT Kayrala Xanana Gusmão mos husu parte relevante hodi halo investigasaun

Nune’e, Vise Presidente Partidu KHUNTO ne’e rekomenda ba Presidente CNRT atu lori problema ne’e ba Ministeriu Públiku atu bele tuir prosesu ne’ebe mak vigora ona, portantu kazu refere daudaun ne’e sei iha hela prosesu investigasaun

Jornalista : Ferderita Miranda

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )