Seksu No Ransu Livre, Labarik Barak Sofre Moras HIV-SIDA

Imagem Diskursu Presidente INCSIDA Atanasio de Jesus, iha Sede Suku Camea, 16/08/2022

SAPNewsTL, Dili : Instituitu Nasionál de Combate ao HIV-SIDA ( INCSIDA) halo sensebilizasaun HIV SIDA ba joven no komunidade sira iha Suku Camea Postu Administrativu Cristo Rei, Presidente INCSIDA Atanasio de Jesus hateten kazu HIV-SIDA aumenta ba beibeik tanba ne’e husu komunidade sira atu motiva an hadook husi risku ransu livre no seksu livre

“Ami hala’o iha suku Camea ne’e hanesan Sensibelizasaun ne’ebe Iia hala’o iha munisipiu sira seluk atu dezamina informasaun HIV-SIDA ba komunidade sira, hasa’e sira nia konhesimentu liu husi formasaun Ida ne’e atu bele reduz Kazu HIV-SIDA ba familia no komunidade sira,  reduz mos liafuan istigma no diskriminasaun ne’ebe mak buras motiva sira hadook an husi risku hanesan ransu livre seksu livre”. dehan Prezidente INCSIDA Atanisio de Jesus ba jornalista iha fatin Sede Suku Camea  Tersa (16/08/22).

Atanasio informa total kazu HIV-SIDA rihun ida atus lima walu nulu resin-rua (1582) iha munisipio 13, iha Dili total ba moras HIV-SIDA hamutuk rihun ida atus ida sianulu resin-lima (1195) Sira hetan moras husi katuas, ferik, joven no Labarik tinan 10 mai kraik mak hetan ona moras HIV-SIDA

“Agora daudaun, ita haree Kazu HIV-SIDA aumenta ba bebeik tanba prosesu online la’o nafatin ne’e mak ita tenki prevene hanesan ema halo relasaun seksual iha hotel, apartment, restorante, kos ne’ebe mak manuk barak iha ita nia rai laran, komunidade sira presiza atensaun ba Formasaun ida atu bele prevene moras HIV-SIDA”. Hatete nia

Entertantu, iha fatin hanesan Administrador Postu Cristu Rei  Venancio Tavares husu ema hotu atu kuidadu an  liuliu ba joven feto ho mane sira no mos ba inan aman Sira tenki tau matan no kuidadu oan Sira atu labele envolve ann iha kazu HIV SIDA

Imagem Intervista Administrador Postu Cristu Rei  Venancio Tavares

“Formassun HIV-SIDA ne’e diak tebes mai ita ema ida-idak, Ita bele prevene an husi moras ida ne’e, INCSIDA sira fo formasaun mai ita,  ita mak tenki kuidadu ita nia an no prevenne an atu moras ne’e labele hadaet ba ema seluk”. Nia husu

Enkuantu, autoriedade lokal ne’e mos husu ba joven sira no ema hotu-hotu atu labele parte iha hahalok relasaun seksual arbiru la seguru, nune’e bele hamenuz no prevene moras Ida ne’e iha Timor Leste, enkuantu, sensibilizasaun ne’e hetan partisipasaun maksimu husi komunidade no joven sira Postu Administrativu Cristo Rei Munisipiu Dili.

Jornalista : Antonio Tilman

Editor       : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )