Selebra Aniversáriu Naval, PR Horta Konsidera TL Seida’uk Iha Kapasidade Asegura Rikusoin Iha Tasi

Prezidente Republika Jose Manuel Ramos Horta


SAPNewsTL, Dili: Prezidente Republika Jose Manuel Ramos Horta fo parabens ba Componente Naval ne’ebe selebra nia aniversariu ba dala XXI, PR Horta Konsidera Timor Leste Seida’uk Iha Kapasidade Asegura Rikusoin Iha Tasi tanba peska ilegal kontinua hala’o atividade ilegal iha Tasi Timor
“Ha’u lori estadu nia naran hato’o parabens Componente Naval ne’ebe selebra aniversariu ba dala XXI, selebrasaun ida ne’e dalan ida Componente Naval reflesaun hikas fali ba susesu no desafiu ne’ebe hala’o durante ne’e, dezafiu sai hanesan misaun iha prosesu aprende harii Componente Naval nu’udar estadu nian, atu hakat ba oin fiar an liu tan”, dehan prezidente Republika Jose Manuel Ramos Horta iha nia diskursu ba jornalista sira iha rezidensia Componente Naval Hera, Dili kinta 12/01/2023

Prezidente hatutan, mundu agora haree tasi hanesan odamatan estratejiku ba dezenvolvimentu no obstakulu ba nasaun, orsamentu jeral soberanu 90% mai husi tasi maibe seidauk iha kapasidade asegura tasi ho diak, tasi Timor-Leste hanesan dalan ba oseanu pasifiku no indiku ne’e ezizi estadu kria kondisaun diak ba Componente Naval hodi asegura rikusoin iha tasi hanesan ahu ruin no sai fatin turistiku ne’ebe presiza dezenvolve tasi ho matenek ba jerasaun foun sira hodi hamenus dezempregu

Ramos Horta hatutan, presiza Timoroan hotu servisu koletivu ho Componente Naval para asegura tasi Timor-Leste husi peska ilegal sira tan ne’e husu ba Componente Naval sai marineiru diak ho kultura tasi atu asegura tasi Timor-Leste kaer metin doutrina Naval no sai marineiru kualidade hodi hametin misaun tasi iha nivel nasional, rejional no internasional.

General Falur Rate Laek

Iha fatin hanesan xefi maior jeneral F-FDTL Falur Rate Laek dehan, selebra aniversariu Componente Naval hanesan loron importante ba militar naval sira ne’ebe konsege ona rezolve dezafiu barak maski nafatin hasoru limitasaun maibe forsa naval sei dezenvolve nafatin

“Satisfasaun no kontente ita komemorasaun aniversariu Componente Naval ba dala XXI, hanesan loron importante ba militar hola parte iha komponente ida ne’e, ita konsege rezolve ona dezafiu barak ne’ebe durante hasoru maski sei nafatin hasoru limitasaun maibe ita nia nia forsa naval nafatin dezenvolve”, tenik Falur

Falur akresenta, Dezenvolvimentu Componente Naval laos importante ba forsa defeza asegura riku soin iha tasi ho movimentu ilegal maibe mos dezenvolvimentu nasaun tomak ne’ebe governu investe iha komponente hanesan investe ekonomia nasaun nian.

Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )