Sensus Populasaun 2022 Sei Fo Benefisu Boot Ba Guvernu

Imagem Treinamentu Kona-ba Sensus Populasaun 2022, iha Salaun IOB Plaza, Tersa-Feira (16/08/2022).

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho sensus uma kain 2022 ne’ebe sei hahú iha fulan setembru, Reprezentante Asistente interina-UNFPA  Domingas Bernado hateten Objetivu husi Sensus Populasaun atu kolleta informasaun ou dadus detailadus relasiona ho demografiku populasaun ho ninia karakteristika sosial no ekonómiku iha Nivel hotu-hotu

“Objetivu Sensu Populasaun no Uma – kain 2022, atu kolleta informasaun ou dadus detailadus relasiona ho demografiku populasaun ho ninia karakteristika sosial no ekonómiku iha Nivel Administrativu hosi Nasional , Munisiplu , Postu Administrativu , Suku , no Aldeia. Informasaun hirak ne’e , importante bá Governante sira , Negosiantes , Agensia Internasional , peskizador , Sociedade Sivil no sei sai hanesan mata – dalan bá Padraun konstrusaun dezenvolvimentu Nasaun ida ne’e bá futuru”. Dehan Reprezentante Asistente interina-UNFPA  Domingas Bernado iha nia Diskursu iha salaun IOB Plaza, Tersa-Feira (16/08/2022).

Nia hatutan, Sensus Uma kain sei fo benefisiu ba guvernu tanba guvernu sei uza hodi halo planeamentu no halo alokasaun ba desenvolvimentu ho diak

“Sensus populasaun no uma kain ne’e hanesan exersisiu koleksaun dados ne’ebe importante tebes ba  nasaun hotu –hotu inklui  mos Timor –Leste, dadus kona ba sensus ne’e iha benefisiu bo’ot tebes ba  governu tanba liu husi dados hirak ne’e governu sei uja hodi kria lei ba setor importante sira hanesan  saude, edukasuan no ekonomia no aloka osamento geral sira no planeamentu ba desenvolvimentu sira seluk”  Nia Tenik

Nia esklarese Master Training ba treinador sira ne’e prepara diak ona no  nia fiar katak matenek sira ne’ebe hetan ne’e sei fahe tutan fali ba enumerador sira.

“Atu hetan dadus ne’ebe ho kualidade diak, depende tebes ba ita bo’ot sira, ha’u husu atu ita bo’ot sira uja didiak oportunidade ida ne’e hodi aprende no komprende didiak termu tekniku sira kona ba sensu nian”. Nia Dehan

Entretantu, Sensus tinan ne’e sei kolleta dadus liu husi meius digital tanba ne’e presiza kunhesimentu enumerador sira ne’ebe kualidade

“Sensus Tinan ida ne’e sei la hanesan ho sensus sira seluk iha tinan hirak liu ba, tanba ita sei kolekta dadus ho meius digital ka uja tablet, atu hetan data ne’ebe ho kualidae diak ita persija tebes ita nia enumeradors sira ho kunhesimentu ne’ebe adekuadu. ” Tenik Nia

Iha fatin hanesan diresaun jeral estatistika ministério das financas Elias dos santos Fereira hateten objetivu husi treinamentu ne’e atu treina sira hodi superviziona servisu hotu ne’ebe sei halo

“objektivu atu halo treinamentu, treinamentu ne’e hanaran master tranning ne’ebe mak remata tiha ona iha dia 14,  Ohin  ne’e ita hahu to’o semana ida ba treinador husi enuminador no supervaijor sira ba iha sensus 2022”. Nia Sublina

Enkuantu, partisipante ne’ebe mak partisipa iha treinamentu ida ne’e mai husi lina ministeriu sira hotu inklui akademiku sira hamutuk atus rua tolunulu (230), kompostu tolunulu mak sai hanesan master tranning no atus rua mak sei sai hanesan treinador ba munisipiu ba supervaijor no intervistador

Jornalista  : Marcela Mesquita Lemos

Editor        : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )