Servisu Do’ok Labele Soe Malu, SEFOPE Husu Traballador Servisu Maka’as Hadia Ekonomia

Imagem Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE) liu husi Diresaun Nasionál Empregu Exterior (DNEE) hamutuk traballador sira iha Becora, Dili, 09/08/2022. Foto : Esmeralda da Silva

SAPNewsTL, DILI :  Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE) liu husi Diresaun Nasionál Empregu Exterior (DNEE), asina deklarasaun entre familia traballador no SEFOPE kona-ba joven Timor-oan na’in 30 ne’ebe sei ba servisu iha Australia, Sr. Alarico do Rosario hateten programa ne’e kontribui moris di’ak ba familia uma laran, se ba mak soe malu, di’ak liu lalika ba

“Programa ne’e kuaze halo ema barak mak soe malu no fahe malu, lalika ba do’ok tiha fahe malu ho nia familia sira, ha’u ko’alia ba inan aman sira katak programa ida ne’e, kontribui ba ita bo’ot sira nia uma laran, la’os kontribui para imi atu soe malu, se imi ba servisu mak so’e malu ne’e di’ak liu lalika ba ida”. tenik Kestaun ne’e hato’o husi Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no empregu (SEFOPE) Alarico do Rosario iha Salaun DNEE Becora, Tersa (09/08/2022).

Governante ne’e husu traballador sira servisu maka’as, buka osan no hodi hadia moris familia ida-idak nian

“Servisu iha Austrália objetivu manan esperiénsia no buka osan hodi loke fila fali negosiu kiik iha ita nia rain, servisu laos ba imi nia pesoal, maibe servisu familia no servisu representa estadu Timor-Leste, tanba ne’e imi tenki haree malu hanesan maun alin, feton no naan, labele pratika fali arte marsial no ritual iha ema nia rain hodi hafoer ita nia nasaun nia naran”. Nia fundamenta

Entetantu, traballador Galião da Costa sente orgllu tanba bele representa nasaun Timor Leste ba ema nia rain hodi servisu

” Ha’u senti orgullu sai reprezentante ida ba nasaun ida ne’e hodi servisu iha ema nia rai, katak ita timoroan mos la lakon iha nasaun sira ne’ebe iha pasifiku, Joven sira labele hanoin mak mete arte marsiais sira, arte marsiais hot-hotu hanorin ninia ema atu iha saude di’ak no hadomi ema, karik ita la lakoi aproveita tempu ne’e ho di’ak, ita nia idade ne’e bo’ot ba beibeik loron ruma ita sei arepende iha loron ikus”. Nia hatete

Enkuantu, traballador Timor oan nain tolunulu (30) ne’e kompostu husi feto sia no mane ruanulu resin-ida, traballador sira sei ba servisu iha kompanha Connect Group

Jornalista : Justino de Jesus Soriano & Esmeralda da Silva

Editor: Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )