Tanba Sá SAPNewsTL Existe, Se Mak Iha Mídia Ne’e !

Tanba Sá SAPNewsTL Existe, Se Mak Iha Mídia Ne’e !

SAPNewsTL, Dili : Diskursu Presidente Mídia Nasionàl Sa’ani Assamana Prazer News Timor-Leste, Clemetino Bragança Machado Iha ámbitu Lansamentu Ofisial

Povu Doben Timor Leste iha rai-laran no iha tasi-balun

Ita hotu nia agradese ba nai maromak omnipotente ne’ebe bele tulun no halibur ita hotu, para que ita bele hasoru malu hamutuk iha fatin ida ne’e ho saúde diak no kontente, liliu Mídia ne’e bele hamriik metin to’o ona tinan ida, husi fatin ida ne’e mos, ita fo Onra no Gloria ba Heroi sira ne’ebe mate ba rai ida ne’e inklui Jornalista Internasional sira ne’ebe husik ona mundu, ne’ebe uluk nakfilak ita nia rain, sai estadu ida soberanu, Livre no demokrátiku iha mundu

Ohin nu’udar Momentu ne’ebe Solene, ba Mídia Sa’ani Assamana Prazer News Timor Leste, Momentu ne’ebe ita hotu hamutuk lansa, ofisializa no selebra ezisténsia Mídia SAPNewsTL ba dahuluk, ho vizaun atinji Sosiedade Timor ida mais Informativu, Inspirativu, Konstrutivu, Edukativu, Analítiku, Krítiku hodi hametin no haburas konstrusaun estadu de direitu no demokrátiku

Mídia SAPNewsTL hanesan Mídia plataforma online ne’ebe mai ho ispíritu Voluntarizmu, Patriotizmu no Nasionalizmu hodi servi públiku no garantia liberdade imprensa no expresaun liu husi kontribuisaun ba desenvolvimentu Orgaun Komunikasaun Sosial iha rai laran no rai liur

Timor Leste nia luta ba ukun rasik an ne’ebe sosa ho Timor oan rihun atus tolu ninia ran fakar no ruin naklekar, la ses husi kontribuisaun mídia nasionál no internasionál sira, komunidade internasionál, inklui Jornalista na’in lima ne’ebe hetan assasinatu iha Balibo Five, Jornalista Max sthal, alanae no sira seluk tan

SAP News Timor Leste ne’ebe idéntiku ho feto ran no mane klosan sira ho lema Informativu, Inspirativu no Konstrutivu, ami “la mai atu ema servi, maibe atu servi, nu’udar ida ne’ebe servi”, ami kontinua kaer metin ispíritu, valores no prinsipiu sira ne’ebe journalista antigu sira kaer hodi luta no defende direitus humanus, liberdade, justisa no dignidade humana iha tempu funu nia laran, ohin iha momentu ukun rasik an, ami hamriik hakarak kontinua espíritu ida ne’e hodi garantia liberdade imprensa no expresaun hodi kontribui ba desenvolvimentu Timor ida justu, Igual, Prósperu, solidáriu ne’ebe nakonu ho ispíritu fraternidade iha Timor Leste ida deit

Senhores no Senhoras
Mídia SAPNewsTL uluk ami hahú ho telefone, la’o ho telefone, to’o ohin loron ami kontinua ho telefone, situasaun ida difisil, susar, la’o ain, la’o loron manas, la’o kalan, la’o iha risku nia laran, menuz ekipamentus, laiha rekursu finanseiru, hasoru dejafiu no difikuldade oioin, hari’i sede iha foho tutun bekora ne’ebe dook husi estrada, bee moos no saneamentu, maibe ami la’o hamutuk nafatin to’o minutu ida ne’e. dala barak ema dúvida ho ami nia kapasidade, maibe ami sempre aprende ba malu, estuda kalan loron, aprende husi kalan ba loron, koko loron ba kalan, hadia aan beibeik, ohin ami hamriik iha ne’e hamutuk ho imi hotu

Ami hateke ba lalehan, kalohan aas tebes. hateke ba kotuk, rai mamuk los. Hateke ba kraik, rai metin hela. Enkuantu, ami hateke ba oin, dalan sei naruk, iha dalan ne’ebe naruk, ami kuda ami nia esperansa. Maske nune’e, maibe situasaun ne’e nunka hamihis ami nia ispíritu vontade juvenil, koragem, pasiénsia no esperansa ba futuru. Ami fiar, ohin bele ladiak oinsa, maibe to’o loron ida diak sei mai, tanba laiha susesu ida iha mundu sein prosesu, laiha vitória ida, sein konkista, laiha ai-fuan ida ne’ebe ema ku’u, sein ema kuda, no laiha kontente ida, sein liu husi dalan trizteza no paixaun.

Ohin loron iha mundu teknolojia, era globalizasaun, modernizasaun no dizitalijasaun, nasaun hotu-hotu iha mundu esfosu hodi dijitaliza Sistema teknolojia ba aspeitu sosial, kultural, ekonomia no polítika. ita nia Timor Leste tenki esforsu no buka hodi adapta, simu no implementa iha ita nia rain inklui fibra Ótika ne’ebe foin alkansa 30%, Sentru You Tube, Website, Facebook, Instagram, TikTok no seluk tan ne’ebe ita seidauk hari’i, maske timor oan sira iha kreatividade, inovatividade no talentu oioin iha mundu millennium ida ne’e.

Portantu, iha ámbitu lansamentu nasionál ida ne’e, ami hakarak hato’o ba guvernu, ajénsia nasionál no internasionál sira, atu apoia no fasilita mos Mídia Privadu sira, tanba mídia privadu sira la’os ema seluk no ema leet ida mak hari’i no involve maibe timor oan sira mak hola parte ho dedikasaun, determinasaun no objetividade hanesan ba desenvolvimentu nasaun nian

Povu Doben Timor Leste
Iha Lansamentu Nasional Mídia SAP News Timor Leste ao mesmu tempu selebra aniversáriu ba dala uluk no lansamentu filmajem fraternidade humana, nu’udar mídia nasionál ida ami afirma no deklara katak:

  1. Ami sei luta hodi hatutan, habelar, no estimula sosiedade fornese informasaun ne’ebe justu no kredivel hodi asegura direitu sidadaun hotu nian ne’ebe fundamenta iha Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor Leste Artigu 400 no 410 kona-ba liberdade Expresaun no Liberdade Imprensa
  2. Ami sei garantia ami nia independénsia editorial, livre husi poder ekonómiku no poder polítiku hodi kumpri deit ba Kode étika Jornalizmu Sanulu (10) no Lei Nú. 5/2014, 19 de Novembru, Lei Komunikasaun Sosial
  3. Ami sei buka, rona, tane no valoriza nafatin sosiedade tomak nia lian, sai matan, tilun, ibun no The Voice of the Voiceless katak sai lian ba lian laek sira hodi haforsa, hatutan no habelar povu nia lian tanba povu nia lian ne’e lian heroi no mártires sira lian ne’ebe uluk sira defende ho terus, tanis no to’o ohin loron sira la hamutuk ho ita, maske sira la hamutuk ho ita fizikamente maibe ispiritualmente sira akompanha hela ita iha servisu hotu
  4. Ami sei defende no promove prinsipiu governasaun diak, kontrolu sosial, edukasaun sidadania, Igualdade no inkluzaun, Direitu Feto No Labarik sira ne’ebe kaer metin kultura damen, domin, unidade, justisa, liberdade, demokrasia no direitus humanus
  5. Ami mos kontinua esforsu no luta hodi kombate disinformasaun, hoax, fake news ho forma saida deit iha Timor Leste, hodi trasmite informasaun ne’ebe razoavel, lolos no konfiavel husi nivel lokal, nasional no internasionál, nune’e bele promove no desenvolve diskuzaun ne’ebe saudável, amigavel, krítiku, analítiku iha sosial media no sosiedade enjeral

Maluk Audiénsia Sira mak ha’u hadomi
Iha Dalan ba festa demokrasia, ema hotu hatene Mídia sai ai-riin importante hodi hametin demokrasia no trasmite lialos ba komunidade, dala ruma ema prega mídia ba Partidu Polítiku husi ninia publikasaun, maibe ami nia fuan no neon, ami fo ba ema hotu, iha dalan ba festa demokrasia ida ne’e, ami sei foti dalan klaran hodi haklaken ba povu no Komunidade internasionál ho publikasaun ne’ebe sei konsentra ba vizaun, misaun, doutrina no programa ba desenvolvimentu nasionál ba futuru. Tanba ita hotu hatene, ita la sei lori ita nia povu no nasaun hamrik iha fatin, tantu lori ba kotuk, maibe ita sei lori ba futuru husi jerasaun ba jerasaun

Mídia SAPNewsTL prontu no preparadu hola parte iha festa ne’e ho ami nia komitmentu, konsisténsia, responsabilidade no imparsialidade hodi kontribui tuir ami nia prinsipiu no regra sira ne’ebe vigora iha ita nia rain

Nasaun Barak iha mundu sai desenvolvidu, teknolojiku, sivilizadu, modernu no dijitalizadu tanba sira nia foku no konsentra ba desenvolvimentu ho komunikasaun polítika ne’ebe saudável no sustentavél, investimentu seriu iha area hotu-hotu, partisipa ativa iha merkadu internasionál, nunka trava desenvolvimentu no sein iha polítika odiu no vingansa.

Ikus liu ho Ispíritu Lansamentu Nasionál Mídia SAP News Timor Leste Lori Familia Boot SAP News TL hato’o:

Ami Nia Agradese, Apresia no Orgullu ba Guvernu no Estadu Timor Leste, ho ita hotu nia partisipasaun, ami konta ho imi, ita hotu hamutuk sai sasin ba ami nia ezisténsia mídia ida ne’e. Mídia ida kiik, maibe sura ho ita hotu, ami sei buras, hamriik metin, firme no forte liu tan iha rai lafaek, rai-lulik ida ne’e hodi kontribui ativamente no pozitivamente ba desenvolvimentu orgaun komunikasaun sosial iha Timor Leste
Ami nia matan sei la dukur, wainhira Injustisa, hoax, Violasaun, Dezempregu, Kiak, Koluzaun, Korupsaun, Nepotizmu no Primordializu sei buras iha rai lulik ida ne’e

Salaun INAP. O.P, DILI : 24 Fevereiru 2023
Jornalista: Marcela Lemos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )