Tinan 20 Independénsia, Populasaun Suku Tutuluro Kuran Dezenvolvimentu

Imajen Komunikadu Imprensa Klibur Unidade Jerasaun Suku Tutuluru iha Fatin HAK Tersa-Feira Horseik (13/09/22)

SAPNewsTL, DILI : Relasiona ho Komunidade Tutuluru ne’ebe falta bee moos, Estrada, eletrisidade no ponte, liu husi komunikadu Imprensa Assosiasaun Klibur Unidade Jerasaun Suku Tutuluru ( KUJST) husu ba guvernu liliu Ministériu Obras Públikas atu tau atensaun

Kestaun ne’e hato’o husi konseleiro Klibur Unidade Jerasaun Suku Tutuluru Sr. Inocencio de Jesus Xavier ba jornalista iha Fatin HAK Tersa-Feira Horseik (13/09/22).

“Ukun an durante, Komunidade Munisipiu Manufahi (Suku Tutuluro) falta ba Eletrisidade, Estrada, ponte, be’e moos,  iha tinan ha’at liu ba Kompanñia ida ho naran OVEN DOIS Lda mak hala’o hela, konstrusaun Estrada liga husi Suku Tutuluro ba Monumento Saudoso Presidente Nicolao dos Reis Lobato nia mate fatin iha Binani – Suku Mindelu Postu Administrativu Turiskai, maibe to’o ohin loron kompanhia refere abandona tiha projetu refere ho razaun laiha kontratu entre governu no kompanha”.

Entretantu, sira mos halo ona aproximasaun liu husi hakerek Karta no ko’alia, maske nune’e maibe sira ladun rona, portantu, sira uza fali meios husi média sosial, medida ida ne’e atu fo hanoin fila fali ba governante sira liliu ba governu da walu

Iha fatin hanesan, Porta voz KUJST Jonino da Costa, Hatutan objetivu estadu mak oinsa atu lori mos diak, ba povu liu husi ajenda politika públika. Tanba ne’e tenki foku ba asuntu sira ne ebe ba libertasaun povu atu liberta povu husi nakukun ba naroman.

Iha konstrusaun refere, komunidade suku Tutuluro oferese sira nia plantasaun ba kompañia hodi loke Estrada laiha kompensasaun (danu), tan de’it komunidade sira hakarak asesu ba Estrada ne’ ebé ho kualidade.

“Iha konstrusaun refere mos komunidade suku Tututluru oferese sira nia plantasaun balun hanesan, ai-oan sira ba kompanñia hodi dada lina eletrisidade laiha mos Kompensasaun (danu), tan deit, komunidade sira hakarak asesu ba eletrisidade ne ebe mak ho kualidade iha Suku laran”. Dehan Porta voz KUJST Jonino da Costa

Nune’e, mos iha tinan 2021 ida liu ba, kompanha ida ho naran mos (DAMENIA Lda), hala’o mos konstrusaun lina Eletrisidade liga husi Same Vila ba Suku Tutuluru iha Aldeia 3, komesa husi Fulan Novembru 2021 Tuir planu katak sei iha Faze I remata iha marsu 2022 hodi Prosesu ba Fazer lI atu kobre ba Aldeia 4, ne’ ebe sei kobre aldeia 7.

Enkuantu, Klibur Unidade Suku Tutuluro hamutuk ho komunidade Suku Tutuluro ejije ba Ministru Obras Publikus, Presedente EDTL, no kompanha implementador atu hatan ba preokupasaun ne’ebe komunidade hasoru.

“Ami mos ezije ba Na’i PM- RDTL Taur matan ruak, atu hatama mos ami nia Estrada no ponte Karau Ulun iha OGE 2023, razaun iha momentu nai PM sei assume, knaar nu’udar Prezidente Republika vizita mos ami nia suku no haree rasik ho matan, Situasaun mak ami komunidade Suku Tutuluro infrenta durante tinan 20, tanba Estrada refere bele fasilita komunidade sira husi Postu Alas, Fatuberliu, Same no Maubesi”. Nia sublinha

Enkuantu, to’o notisia ne’e tun, Jornalista SAPNewsTL  tenta atu halo konfirmasaun ho ministeriu relevante maibe la konsege, tanba sei okupadu ho traballu seluk

Jornalista : Antonio Tilman

Editor: Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )