Tinan 20 Riku Ho Promesa No Importasaun, TL Susesu La Kria Kampu Servisu Iha Rai-Laran

Imajem : Sidadaun John Da Costa Maria iha Municipiu Manufahi, Domingu(23/04/2023)

SAPNewsTL, Manufahi: Nasaun Timor-Leste ukun ann ona durante tinan ruanulu, maske kada tinan lima partidu politiku sira sempre hala’o kampanha hodi promete no garante hodi halakon povu husi kiak no mukit maibe iha realidade povu nafatin halerik ba infraestrutura no kampu traballu.

Sidadaun John Da Costa Maria deklara sira nia oan barak mak graduadu ona husi universitariu maibe nafatin trata dokumentu hodi ba servisu iha rai liu tanba Timor Leste seidauk kria kampu trabalhu ne’ebe mak iha

“Ami nia oan sira barak mak ba eskola tiha Iha Universidade no gradua tiha fila mai tenke urus fali dokumentos ba fali rai liur, tanba kampu de trabailhu laiha, maske sira mak futuru nasaun nian ne’ebe sei hatutan hasa’e tane RDTL iha Loron ikus”. Dehan Sidadaun John Da Costa ba Jornalista SAPNews, iha Municipiu Manufahi, Domingu(23/04/2023)

Nia sublinha, bainhira kargu atu remata partidu politiku sira sempre hala’o kampanha no promete hodi loke kampu trabalhu hodi hadia povu nia moris maibe realidade joven sira tinan tinan nafatin trata dokumentu hodi ba servisu iha rai liur

“Tinan tinan partidu politiku sira sempre halo kampanha hodi promete dehan sei loke kampu de trabalhu maibe bainhira ukun tiha hanoin deiit mak nia an no nia familia duke ami povu baibain, maske husi ami nia votus mak sira kaer ukun. Ita nia rai, rai produtivu maibe governu lakoi hadia, no halo mudansa liliu iha setor agrikultura no turizmu, tanba hanoin deit ba interese privadu to’o haluha tiha atu halo nia knaar ho diak”Tenik nian

Haktuir nia katak governu la kria kondisaun ne’ebe mak diak ba jovem sira ne’ebe mak iha esperensia ona husi rai liur no rai laran maske timor oan sira iha ona kapasidade

“Dala ruma sira sempre halo komparasaun Ita nia nasaun ho ema seluk, maibe sira haluha tiha sira mak kaer ukun hela. Joven sira tinan tinan ba hela deit rai liur maibe depois mai fali sira nia rai governu la kria fali kondisaun atu Sira aplika fali saida mak sira aprende ona Iha ema nian rai, la kria kondisaun ba ita nia joven sira maske sira iha ona kapasidade”hateten nia

Nia haktuir katak governu hasai osan barak hodi importa produtu husi rai liur maibe la eduka nia povu hodi servisu no hasa’e produsaun rai-laran

“Tina-tinan governu sempre hasai osan hodi hola Food iha ema nia rai maibe lakoi eduka no hanorin nia povu atu servisu,tanba Ita fahe sesta bazika produto lokal ne’e oituan deit, no sasan importasaun mak barak liu no Sasan rai laran menus”. Nia sublina

Entertantu. Iha sorin seluk husi Sr. Lucas akresenta tan katak sira nia produto lokal hanesan kafe la folin tanba ema la sosa

“Ami nia produtu kafe ho folin kiik no ema la sosa, ita nia rain seidauk iha industria hodi desenvolve transforma ita nia kafe, tanba ne’e presiza iha industria kafe, nune’e bele hasa’e produsaun no transforma ba osan ho lailais hodi hadia ekonomia familia nian”. nia husu

Jornalista : Ferderita Miranda

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )