Labele To’o Deit Promesa, Tinan 20 Komunidade Laka-Sori Konsumu Deit Udan-Been

Imajem Intervista Xefe Aldeia Laka-Sori Moises Alves, iha Aileu(22/04/23) 

SAPNewsTL, Aileu : Komunidade iha Munisipiu Aileu Postu Administrativu Aileu Villa, Suku Lahae Aldeia Laka -Sori kontinua konsumu udan-been durante tinan 20, Xefe Aldeia Moises Alves informa to’o agora komunidade sira sei konsumo hela udan been tanba laiha bee mos ba sira atu konsumu

“To’o agora komunidade sira sei konsumu hela udan been tanba la iha bee mos atu konsumu, durante tinan barak nia laran ami iha Aldeia no komunidade la asesu ba bee mos uza Deit mak udan been, irigasaun ne’ebe uuk hetan husi PNDS rasik maka agora fahe hela ba natar balun, no natar balun ami husik abandona Tanba bele la dun barak atu fahe ba natar sira hotu”. Dehan Xefe Aldeia Laka-Sori Moises Alves ba SAPNewsTL, Aileu(22/04/23)

Xefe Aldeia ne’e konsidera Aileu ne’e setor produtivu iha area agrikultor, atu dezenvolve presiza haree infraestrutura tanba infraestrutura sai problema ba komunidade sira

Moises mos “husu ba ulun boot nasaun sira, labele mai promete bosok hela de’it ami , ikus sai boot haluha tiha ami povu kiik sira tanba ami nia votu mak imi bele sai boot, agora ba Partidu sira ne’ebe vota hodi hetan asentu iha parlamentu tenki halo tuir programa ne’ebe ita boot sira mai promete hela mai ami iha tempu kampaña, keta halo ami povu sai hanesan instrumentu hodi imi bele hetan fali imi nia objetivu”. nia hakotu

Jornalista: Ermelinda Soares & Ferderita Miranda

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )