UN Woman Transmite Prevensaun Asédiu Sexual, Estudante Tenki Brani Keixa Wainhira Hetan Violasaun

Imajem : Estudante Fakuldade Enjenharia Siensia no Teknolojia, Universidade Nasionàl Timor Lorosa’e (UNTL), Hera, 26/04/2023

SAPNewsTL, Dili : Gabinete Grupu Tekniku Kampus Seguru, Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) Hamutuk Ho UN Woman Timor Leste Hala’o Workshop ba Estudante Fakuldade Enjenharia Siensia no Teknolojia, Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) Hamutuk 113.

Workshop ne’e ho tema “Prevensaun Violensia Bazeia Jeneru no Naun Asediu Sexual”. Objetivu husi workshop ne’e hodi hasa’e kunhesimentu, kapasidade estudante sira nian, nune’e bele hadia atetude no kontribui ba kampus ne’ebe Seguru, komfortavel, livre no la iha bullying, book estudante, asediu sexual, violasaun sexual, diskriminasaun inklui hetan presaun husi dosente no estudante Sira

Workshop ne’e organiza husi Assosiação Académica Estudantil FECT UNTL hetan apoia no fasilitator husi UN Woman no Apoiu Tekniku Gabinete Vise Reitora Asuntu Estudantil UNTL

Imajem : Senadu Fakuldade Enjenharia Siensia no Teknolojia UNTL Sérgio Alves da Costa

Iha Diskursu Senadu Fakuldade Enjenharia Siensia no Teknolojia UNTL Sérgio Alves da Costa mos husu estudante ativu sira luta hodi kombate violasaun Sexual no asediu sexual iha fakuldade liu-liu Universidade Nasionàl Timor Lorosa’e, wainhira hetan bullying, Book, pressaun no violasaun husi maluk estudante tantu Dosente sira tenki ko’alia sai hodi rezolve no hapara aktus sira ne’e kuandu mosu iha Universidade

“Wainhira imi hasoru bullying, book, kaer, violasaun ruma tantu asédiu sexual tenki ko’alia Sai ká keixa hodi bele foti asaun ba Sira ne’ebe komete aktu violasaun sexual no asediu sexual iha fakuldade tantu Universidade, ha’u promete sei defende Imi hodi kontinua kazu to’o rezultadu final, estudante hotu tenki sente seguru, komfortavel no livre husi violasaun ho forma saída deit iha Universidade”. Dehan Senadu Sergio Alves da Costa iha Auditorium FECT-HERA, 26/04/2023

Partisipante iha Workshop ne’e hetan Partisipasaun masimu husi Estudante Fakuldade Enjenharia Siensia no Teknolojia hamutuk 113 Kompostu Husi Departamentu Jeolojia no Petroleu, Enjenharia Sivil, Mekânika, Informátika no Eletronika.

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )