Úniku Golu Husi Juvito Lori Kablaki FC  Manan Nagarjo FC ho Skore 1-0

Imajen: Jogador Kablaki FC ho Nagarjo FC iha Estadium Munisipal Dili sesta (24/02/203). Foto : Media LFTL

SAPNewsTL, Dili: Kablaki FC lori uniku golu husi jogador Juvito Nascimento konsege halakon nia adversariu Nagarjo FC ho skore 1-0 iha divizaun daruak Liga Timorense epoka 2023.

Jogu entre Kablaki FC kontra Nagarjo FC hala’o iha Estadium Munisipal Dili sesta 24/02/2033.

Iha jogu parte dahuluk ekipa rua ne’ebe mai ho ambisaun hakarak manan jogu halo kedas jogu tuir ida-idak nia estratejia hodi halo presaun no kontra atake ba malu maski situasaun udan nia laran maibe la hamate sira nia espiritu jogu nian ne’ebe iha minutu 45 remata la iha ekipa ida marka golu hodi muda skore entaun skore nafatin okulista 0-0.

Kontinua tama jogu parte daruak nian ekipa rua muda estratejia jogu ona para marka golu ne’ebe ekipa rua nafatin halo kontra atake ba malu ho idak-idak nia estratejia jogu nian maibe tama minutu 68 sorte monu ba ekipa Kablaki FC tanba nia jogador Juvito Nascimento marka golu hodi halo redi Nagarjo FC nia nakdoko tanba nia guarda redi la konsege asegura ho diak ne’ebe muda kedas skore ba 1-0.

Iha minutu 22 ekipa rua aumenta ritmu jogu hodi aumenta tan golu maibe ekipa rua la konsege aumenta tanba ekipa rua la fo oportunidade ba malu para ekipa ida marka golu ne’ebe to’o minutu 90 remata skore nafatin 1-0, entaun uniku golu husi jogador Juvito Nascimento lori Kablaki FC manan Nagarjo FC ho skore 1-0 iha divizaun daruak Liga Timorense epoka 2023 ne’ebe rezulta Kablaki hetan pontu tolu iha jogu refere.

Depois jogu remata treinador Kablaki FC Carlos Vilal dehan, nia fo parabens ba nia jogador sira hetan vitoria maski ohin iha parte dahuluk jogu la sai maibe tama ba jogu parte daruak muda estratejia no antes ne’e fo motivasaun ba nia jogador sira.

 “Antes mai jogu, ha’u fo motivasaun ba ha;u nia jogador sira tenki unidade iha ekipa ne’ebe hau fiar jogador sira, ohin ami konsege manan hodi rekolla pontu tolu iha jogu dahuluk divizaun daruak Liga Timorense 2023 ne’ebe parabens ba hau nia jogador sira maski iha jogu parte dahuluk jogu la sai entaun hau muda estratejia iha jogu parte daruak”, tenik treinador

Iha sorin seluk asitente treinador Nidio Fraga dehan, ohin sira derrota maski sira hatudu jogu diak ne’ebe sira hadia failansu ne’eb iha jogu tuir mai

“Ohin iha jogu parte dahuluk ha’u nia jogador sira jogu diak hodi hetan oportunidade lubuk atu marka golu maibe la konsege no jogu parte daruak situasaun udan no lina defeza la komunikasaun ba malu entaun ekipa adversariu utiliza ida ne’e hodi marka golu ne’ebe halo ami derrota maibe iha futebol ne’e normal ne’ebe sei hadia ida ne’er ba jogu tuir mai”, tenik Nidio

Nidio hatutan, jogu tuir mai sira nafatin ritmu jogu ne’ebe sira iha hadia failansu iha loron ohin nian ne’ebe sira sei garantia hetan vitoria tanba sira nia jogu hotu sira sente hanesan final ba sira tanba jogu dala ida deit.

Reportajen: Augusto dos Santos

 

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )