UNITAL Gradua 413 Estudante, Florbela : Prosesu Lori Sofrementu & Susesu Lori Felisidade

Imajen Intervista Graduada Fakuldade Edukasaun Departamentu Lingua Portuges Florbela Sanzinha Gama iha resintu Kampus Unital Bekora, Dili, 22/12/2022. Foto : John Marito

SAPNewsTL, Dili – Universidade Oriental Timor lorosae (UNITAL) fo gradusaun ba estudante hamutuk 413 husi Fakulidade 7, Iha intervista ho graduada Fakuldade Edukasaun Departamentu Lingua Portuges Florbela Sanzinha Gama haktuir mehi ne’ebe nia iha ho prosesu naruk ne’ebe hasoru durante timan lima liu husi sakrifisiu no dedikasaun tomak,  nia sente orgullu tanba mehi ne’e sai ona realidade, enkuantu, Graduadu Fakuldade Saude Departamentu Enfarmagem Carles Gusmão hateten mundu edukasaun lori ema hotu atu liberta sosiedade ho dignu

“Sente kontente no orgullu tebes durante tinan 5 nia laran prosesu ne’ebé naruk hasoru dezafio oinoin maibe nafatin esforsu hodi realiza dunik mehi no hodi taka sapeo metan, durante tinan 5  hasoru difikulidade ekonomia hodi selu ba eskola, selu transporte no la’o iha loron manas la sente kolen hodi hasoru dezafiu to’o ohin bele realiza mehi ne’e, prosesu ne’ebe lori sofrementu, susesu ohin lori felisidade”.Dehan Graduada Florbela Sanzinha Gama ba jornalista sira iha fatin universidade Oriental Timor Lorosae (UNITAL), Quinta Feira (22/12/22).

Lisensiatura Edukasaun ne’e hatutan ho kunhesimentu ne’ebe hetan ona iha universidade, sei uza matenek hirak ne’e hodi kontribui ba desenvolvimentu edukasional iha sosiedade

Graduada ne’e mos husu ba estudante sira ne’ebe sei tuur iha banku estudu, atu kontinua estuda makaas liu tan, labele para estudu iha dalan klaran tanba edukasaun mak dalan atu liberta ema husi kiak no mukit, wainhira iha ona kapasidade no abilidade ne’ebe sufisiente

“Ha’u husu ba belun no alin estudante sira ne’ebe mak hala’o hela estudu iha ensinu primariu, pre-sekundaria, sekundaria, no universitariu sira hotu, labele baruk atu estudu, maske hasoru difikuldade oioin, ita tenki hasoru ho esperansa no hamnasa, esforsu nafatin, maske todan, difisil no susar, tanba husi ita hasoru susar no terus ita sei sai forte, metin no susesu iha futuru”. Tenik Sanzinha

Carles Gusmaun Graduadu Departamentu Enfarmagem, Fakuldade Saude, Universidade Oriental Timor lorosae (UNITAL)

Iha Fatin hanesan Graduadu Fakulidade Saude Departamentu Enfermajem Carles Gusmão akreseta, graduasaun ohin hanesan momentu ida ne’ebé mak prevelejiu teb-tebes ba nia, tanba durante tinan haat hasoru situasaun oioin iha estudu maibe ohin sai susesu

“Ha’u orgullu teb-tebes ba momentu importante ida ne’e hakarak agradese ba papa ho mama ne’ebe hamrik metin ho pozisaun durante ne’e, Sira fo apoiu moral, korajem no halo ha’u Forsa liu tan hodi finaliza ha’u estudu iha nivel siensia lisensatura ida ne’e, edukasaun nu’udar pratika ba liberdade ne’ebe ita koinese ona mundu edukasaun oinsa ita bele liberta  sosiedade ne’ebe justu no prosperu ba futuru”. Carles hatete

Situasaun iha pasado fo perguntas boot tebes ba nia, oinsa hodi hamrik kontinua nia kareira no dezafio ne’ebe nia hasoru maka ekonomia familia, wainhira tama ba semester foun atu halo rejistrasaun ne’e susar teb-tebes maibe familia nunka atu rende sira nafatin fo apoio hodi bele realiza duni mehi ne’e

Carles fundamenta, esperansa boot ba futuru hodi  servi komunidade ne’ebe ho tratamenru dignu no ema hotu bele hetan moris saudavel

“Esperansa ba futuru mak nu’udar tekniku saude, mai husi komunidade hodi realiza ha’u nia mehi, ha’u sei fila fali ba sai servi komunidade, hakarak aumenta liu tan koinesemetu iha nivel edukasaun ne’ebé mak superior liu tan aliende iha nivel lisensatura no bele garante atendimentu saude ba sosiedade para oinsa Timor Leste bele hetan moris saudavel”. hateten nia

Enkuantu, tinan ne’e Universidade Oriental Timor lorosae (UNITAL) fo gradusaun ba estudante hamutuk 413 husi Fakulidade 7 hanesan Fakuldade Edukasaun, Fakuldade Saude, inklui fakuldade lima seluk

Jornalista : Antonio Tilman

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )