UNTL Fo Prazu Fulan 6 ! Molok Elimina Estudante Pasivu 9.255

Imajem : Magnífiku Reitor UNTL João Soares Martins ho estrutura sira hala’o komunikadu imprensa iha kampus sentral UNTL, Dili, 24/04/2024.

SAPNewsTL, Dili : Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) sei aplika preskrisaun no eliminasaun ba dadus sira ne’ebe la-regularizadu, liliu ba estudante la-ativu sira, ne’ebe UNTL simu husi tinan 2000 to’o 2012 ho total ema na’in-9255.

Vise-Reitor Asuntu Akademiku no Garantia kualidade (VRAAGQ) –Profesor Doutor Samuel Venancio de Sousa Freitas haktuir Sistema Informasaun Rejistu Akademiku (SIRA) hatudu total husi estudante rejistadu hamutuk 47771, entre sira, ema na’in 25021 mak la ativu ekivalente ho % 52,4, simu estudante foun UNTL nian tinan 2024 hamutuk ema na’in 3487 maka total estudante UNTL nian aumenta hamutuk ema na’in 51258.

“Regulamentu akademika UNTL nian regula rejime preskrisaun, iha artigu 10, maibe kestaun ida ne’e seidauk aplika desde tinan akademiku 2013 hodi rezolve dezafiu sira kona-ba matrikula no iha preskrikasaun, liu-liu ba estudante ativu sira”. Tenik Vise-Reitor Asuntu Akademiku no Garantia kualidade (VRAAGQ) –Profesor Doutor Samuel Venancio de Sousa Freitas ba Jornalista sira iha Sala Video Conferénsia UNTL, 24/04/2024

Iha fulan Augustu tinan 2022, liu husi ofisiu sirkular reitor nian  NU.006/UNTL/R/VIII/2022 kona –ba Orientasaun jeral  sira hodi implementa Rejime preskrisaun nian iha UNTL, deside hodi fo tempo fulan 18 hodi regula matrikula ba estudante la-ativu sira, liu husi prosesu readmisaun.

Tempu regularizasaun matrikula nian sei determina iha loron -29 fulan- feveiru tinan 2024, ne’ebe Diresaun Nasional ba Atendimentu estudane (DNAE) konsege rejista ona la-liuhusi pedidu readmisaun ba estudante la-ativu hamutuk 410,korresponde ba 1.60% husi total estudante la-ativu UNTL nian.

Iha tinan 2024, UNTL sei ba aplika preskrisaun no tuir mai eliminasaun ba dadus sira ne’ebe la-regularizadu, liliu ba estudante la-ativu sira, ne’ebe UNTL simu husi tinan 2000 to’o 2012,ne’ebe ho total ema na’in-9255, kompostu husi Fakuldade Agrikultura hamutuk 1328, Fakuldade Engenharia Ciencia e Tecnologia hamutuk 1160, Fakuldade Edukasaun Artes e Humanidades hamutuk 2796, Fakuldade  Medicina e Ciencia da Saude  hamutuk 72, Fakuldade Ekonomia no Jestaun hamutuk 1571, fakuldade ciénsia sosiais hamutuk 1926, Fakuldade Direitu 197, Fakuldade Ciensia Ezatas laiha, fakuldade Filosofia hamutuk 15, Fakuldade Turismu, Arte e Industrias Criativas e culturais hamutuk 190.

UNTL deside hodi hamutuk periodu ba regularizasun matrikula ba estudante la- ativu sira husi periodu tinan 2000 to’o 2012, ba periodu fulan-neen tan, entre fulan-Abril no Outubru tinan 2024, hafoin ida-ne’e dadus sira-ne’ebe la-regularizadu sei  hasai ofisialmente husi SIRA.

“Regularizasaun matrikula iha UNTL sei hala’o liuhusi prosesu readmisaun (simu fila-fali) ne’ebe regula iha artigu 8 regulamentu akademiku UNTL nian, hanesan akontese ona iha prosesu normal admisaun nian, pedidu readmisaun tenke akompana ho bilete identidade,komprovativu ikus inskrisaun nian iha UNTL no selu propina no kopia transkrisaun notas”. Nia informa

Ba estudante la-ativu ne’ebe simu iha periodu 2000 – 2012, nia prosesu regularizasaun matrikula sei responsabeliza husi Vise-Reitor Asuntu Akademiku no Garantia kualidade (VRAAGQ) –Profesor Doutor Samuel Venancio de Sousa Freitas-Tamba ne’e pedidu ba readmisaun tenke supmete iha sekretariadu VRAAGQ entre fulan- Abril no fulan-Outubru tinan 2024.

Sekretariadu VRAAGO sei  serbisu hamutuk ho Departamentu Akademiku no/ka Fakudade sira hodi valida dokumentu sira no hodi kumpri prosedimentu readmisaun nian hotu-hotu molok haruka ba Diretor Jeral ba serbisu Adminisrasaun Akademiku (DJSAA) Sr. Armindo Leto Fatima L.DC.-hodi kontinua teknikamente ho regularizasaun matrikula nian.

Estudante sira ne’ebe ho matrikula regularizada bele iha asesu ba atividade akademiku sira ne’ebe fornese iha Departamentu  Akademiku  relevante sira, maibe iha prazu letivu ne’ebe estabelese ona husi kada Fakuldade, ba efeitu ida-ne’e tenke tuir kalendariu Akademiku tinan escolar 2024 nian.

“Matrikula la-regularizada  husi estudante la-ativu sira ba period tinan 2000 to’o 2012, sei elimina kedas husi sistema SIRA, hahu husi loron 1 fulan Novembru tinan 2024. Eliminasaun dadus sei hala’o teknikamente husi DJSAA  liuhusi despaxu Reitor nian ne’ebe fo sai espesifikamente ba efeitu ida ne’e”.

Entretantu, readmisaun ba estudante la-ativu, ne’ebe UNTL simu hahu husi tinan 2013 no tuir mai hala’o tuir  prosedimentu normal ne’ebe previstu iha regulamentu akademiku UNTL, artigu 8, ho Fakuldade ne”ebe sira responsavel ba simu pedidu neebe verifica iha ponto 4 husi artigu 8, regulamento akademiku, no tuir lori ba gabinete VRAAGQ hodi halo validasaun molok haruka ba DGSAA.    

Faze daruak ba regulatorizaun matrikula nian neebe preskrita no/ka determina ona, no tuir mai halo eleminasaun dadus ba estudante la-ativu sira neebe laregularizadu, ne’ebe UNTL simu, iha tinan entre 2013 no 2018 tenke halao, hahu husi fulan Novenbro tinan 2024, maibe pedidu readmisaun ba estudante sira nee sei bele tama ba Fakuldade iha kualker tempo, molok fulan Novembro tinan 2024.

Jornalista : Dircia Baptista Belo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )