VMI, PNTL & JICA Lansa Ofisial Assosiasiaun Alumni Polisia Samurai

Imajem : Komandante PNTL Hamutuk Ho Vise Ministru Interior Iha CFP Komoro Dili, tersa (14/03/2023).

SAPNewsTL, Dili : Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halo lansamentu ba Assosiasaun Alumni Samurai-PNTL hodi hametin sustentabilidade atividade polisiamentu komunitaria hodi kria programa polisiamentu ne’ebe professional no modernu.

“Assosiasaun ida ne’e hamriik hodi luta, ita apresia ba apoiu hirak ne’ebe povu Japaun oferese ba PNTL no bele hametin ita nia kooperasaun, koordenasaun no komunikasaun iha tempu oin mai hodi kontinua dezenvolve area hirak ne’ebe nesesita tebes iha dezenvolvimentu sistema Polisiamentu iha Timor-Leste”, dehan Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Faustino da Costa ba jornalista sira, Iha CFP Komoro Dili, tersa (14/03/2023).

Faustino hatutan, Membru PNTL iha Assosisaun Alumni Samurai-PNTL hamutuk nain 243, partisipa iha kursu  oferese husi parseiru sira nomos governu Japaun, maibe sira mos rekonese katak membru sira ne’e la fasil no la domina koalia lian Japaneza, maibe  lori rezultadu ne’ebe pozitivu hodi dezenvolve PNTL nia sistema  hanaran Sistema Polisiamentu Komunitaria (SPK) iha TL.

Nia informa,  ohin loron ne’e importante ba PNTL, tanba durante tempu naruk nia laran PNTL nia membru lubun mak hetan ona formasaun iha area oi-oin no iha misaun barak, maibe dala uluk assosiasaun ida ne’e hamriik, tanba ideia husi membru antigu alunu sira graduadu ba programa sira apoiu husi parseiru dezenvolvimentu ho Japan International Cooperation Agency (JICA), Fundasaun Asia, no mos governu Japaun liu husi nia reprezentante embaixada iha TL.

Komandante hatete,  kursu  apoiu husi embaixada Japaun no  JICA,  lori estrutura PNTL nia naran hakarak hato’o apresiasaun ba  embaixador atual no  uluk sira, tanba atividade kapasitasaun no formasaun sira ne’e hahu kedas iha tinan 2002 to’o   2022 maka sira foin aprova estrutura Assosiasaun Alumni SAMURAI-PNTL ne’ebe maka ohin halo lansamentu ne’e

Imajem Vise Ministru Interior Hamutuk ho Polisia Nasional Timor Leste (PNTL)

Iha okajiaun ne’e, Embaixador Japaun iha Timor-Leste Tetsuya Kimura hato’o parabens ba membru PNTL antigu  alunu  husi formasaun JICA ne’ebe estabelese ona assosiasaun SAMURAI-PNTL ne’e, nia  empresionadu tebes ho naran assosiasaun ne’e no nia kompriende katak naran ne’e hatudu intensaun atu uza ho diak esperensia hotu ne’ebe sira hetan iha Japaun.

“Ha’u hato’o parabens ba Membru PNTL antigu  alunu  husi formasaun JICA ne’ebe estabelese ona asosiasaun SAMURAI-PNTL ne’e, hau empresionadu tebes ho naran asosiasaun ne’e no hau kompriende katak naran ne’e hatudu intensaun atu uza ho diak esperensia hotu ne’ebe sira hetan iha Japaun, hau nia dezeju susesu tomak ba membru SAMURAI-PNTL atu hametin polisia komunitaria iha rai ne’e, hein katak sira sei hala’o papel hanesan ponte entre TL no Japaun iha futuru”, dehan Embaxador

Embaixador Japaun akresenta tan,  sistema polisia komunitaria sai nudar elementu ida nesesariu ba moris ema Japoneza liu-liu sistema KOBAN, iha Japaun sira iha sidade ka suku iha sikun hotu-hotu Postu Polisia KOBAN  iha funsaun barak atu tulun ema.

Iha okajiaun ne’e, Vise Ministru Interior (VMI), Antonio Armindo rekunese no kongratula ba inisiativa husi Membru PNTL sira ne’ebe hola parte iha assosiasaun ida ne’e liu-liu ba inisiador sira ne’ebe ba estabelesementu Assosiasaun Alumni SAMURAI-PNTL.

“Ha’u lori MI nia naran hakarak rekonese no kongratula ba inisiativa husi membru PNTL sira ne’ebe hola parte iha assosiasaun ida ne’e liu-liu ba inisiador sira ne’ebe ba estabelesementu Assosiasaun Alumni SAMURAI-PNTL, ha’u kontente hare’e inisiativa diak ida ne’e no hein katak assosiasaun ida ne’e sei dezenvolve aan liutan liu husi kria atividade produtivu sira no habelar konhesementu ne’ebe hetan durante tuir formasaun sira kona-ba area oioin hanesan polisiamentu komunitaria, servisu tranzitu, investigasaun, sistema patrulamentu no seluk”, Tenik Vise Ministro

Armindo afirma,  aproveita momentu ida ne’e mos hodi governu nia naran  hakarak agradese ba governu Japaun ne’ebe hahu kedas husi tinan 2002 to’o ohin loron nafatin iha komitmentu boot ba apoiu dezenvolve ba instituisaun PNTL, Iha tinan 2013 governu Japaun atraves JICA formaliza ona komitmentu ho PNTL liu husi asina akordu koperasaun iha parte formasaun ninian ba dezenvolvimentu kapasidade membru PNTL sira

Entretantu, formasaun ne’ebe maka parseiru Japaun fo iha area oi-oin maka hanesan apoiu ba kursu Explusivu, kapasitasaun iha polisia aritima, polisia tranzitu seguransa rodaviariu no mos apoiu sira seluk tan ba sistema polisiamentu maritima, serimonia ne’e kompleta ho lansamentu estrutura Alumni SAMURAI-PNTL, prense livru  onra husi konvidadu meza  onra no entrega ekipamentu husi JICA ba departamentu polisiamentu komunitaria, partisipa husi Diretur Fundasaun MAHEIN, parseiru Fundasaun Asia, reprejentante JICA ho nia estrutura, adidu Seguransa POLRI, Alumni JICA, komandante munisipiu, Komandante Unidade, xefe xepartamentu, xefe gabinete, ofisiais inspetor, sarjentu no ajente sira.

Reportagen: Antonio Altamirando

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )