Abertura Taça Esperança, ES Nicolau Lobato “Hurlele” SACROJES 5-1

Abertura Taça Esperança, ES Nicolau Lobato “Hurlele” SACROJES 5-1


SAPNewsTL, Dili: Eskola Sekundaria Nicolau Lobato hurlele eskola sekundaria Sagrado Coração de Jesus (SACROJES) iha jogu abertura Taça Esperança 2023 ho skore 5-1.


Jogu abertura Taça Esperança 2023 eskola sekundaria Nicolau Lobato kontra eskola sekundaria Sagrado Coração de Jesus (SACROJES) hala’o iha kampu demokrasia iha loron 30 fulan agostu 2023.


Bainhira kick Off ekipa rua hala’o jogu tuir estratejia idak-idak nian maibe eskola sekundaria Nicolau Lobato marka golu kedas iha minutu 7 husi jogador Anjo Soares muda skore ba 1-0

Tama minutu 18 eskola sekundaria Nicolau Lobato marka tan golu ida husi jogador Albino Pereira muda fali skore ba 2-0.


Skore 2-0 refere jogador husi eskola sekundaria SACROJES tenta nafatin atu marka golu hodi hamihis skore maibe la konsege nune’e tama ba minutu 40 redi eskola sekundaria SACROJES tenki nakdoko tan tanba jogador husi eskola sekundaria Nicolau Lobato Carlos Soares marka tan golu hodi muda fila fali skore ba 3-0 depois skore mantein to’o jogu parte dahuluk remata.


Tama ba jogu parte daruak nian ekipa rua muda estratejia jogu halo presaun no kontra atake ba malu maibe foin tama ba minutu 42 eskola sekundaria Nicolau Lobato marka tan golu husi jogador Baltazar Lopes muda fali skore ba 4-0

Tama fali ba minutu 59 eskola sekundaria Nicolau Lobato haboot sira nia golu tanba jogador Savio Pires marka tan golu muda skore ba 5-0.


Skore refere eskola sekundaria SACROJES halo nafatin atake ba adversariu nune’e tama ba minutu 62 jogador Sabino Gomes marka golu muda fali skore ba 1-5,

Iha minutu 18 ikus ekipa rua nafatin nafatin halo presaun no kontra atake ba malu maibe la konsege aumenta tan golu to’o jogu 80 remata skore mantein 5-1

Nune’e rezulta eskola sekundaria Nicolau Lobato hetan pontu tolu iha jogu abertura Taça Esperança 2023.


Depois jogu remata kapitaun husi eskola sekundaria Nicolau Lobato João Da Costa Ornai hatete, vitoria ohin ne’e rezultadu husi esforsu durante fulan ida ho balun nian no ba oin sira sei koko hatudu jogu diak nafatin
“Vitoria ohin ne’e ba jogu dahuluk nian tanba ami halo esforsu durante fulan ida ho balun nian nune’e ba oin ami sei koko hadia tan ba sala balun ohin ami halo no ba oin ami sei hatudu nafatin ami nia jogu diak”, tenik João
Iha fatin hanesan kapitaun husi eskola sekundaria SACROJES Lovelio das Dores dehan, sira derrota tanba failansu iha treinu no fiziku tan ne’e jogu tuir sira sei hadia hodi hetan vitoria.


“Ohin ami derrota ho skore boot tanba failansu iha treinu ladun masimu no fiziku, nune’e ba oin ami sei hadia ami nia jogu hodi hetan vitoria”, Lovelio hateten


Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )