ADTL Agradese PN Aprova Lei, EhD Matan Vota Mesak Iha ElPar

Komunikadu Imprensa husi Assosiasaun Difisiensia Timor Leste  (ADTL), apresiasaun ba komitmentu Parlamentu Nasional aprova lei ne’ebe bele kondisiona ema ho defisiensia bele vota iha eleisaun parlamentar 2023. Dili, 28/02/2023

SAPNewsTL, Dili:  Assosiasaun Difisiensia Timor Leste  (ADTL) apresia Parlamentu Nasional (PN) ne’ebe aprova ona lei ba Ema ho Defisiensia (EhD) matan hodi partisipa eleisaun parlamentar 2023.

“Ami husi organizasaun ne’ebé  servisu ba defeza direitu ema ho defisiensia iha Timor-Lesta  hato’o apresiasaun no louva PN,  STAE no CNE, tanba PN altera ona lei eleisaun parlamentar hodi kria kondisaun ba ema ho difesiensia liuliu fasilita Matrix Braille ka Template Brailleba ba ema ho defisiensia matan nune’e bele vota mesak”, dehan Portavoz ADTL Carceres Nunes liu husi konferensia imprensa ba jornalista sira iha salaun ADTL Mascarenhas, Tersa (28/02).

Portavoz hatutan,  Parlamentu Nasional liu-husi komisaun A lori ona proposta Lei númeru 50/V/V ba alterasaun lei no. 6/2006 lei eleitoral ne’e ba diskusaun iha Plenaria ne’ebé hetan ona aprovasaun husi PN iha dia 14 de Fevereiru 2023 ho resultadu votasaun final global votus afavor 38, abstensaun 0, kontra 0, apresia no louva PN ne’ebé aprova ona lei eleisaun parlamentar  liu husi komisaun A ne’ebé konsidera organizasaun difisiensia hodi konsulta kona-ba alterasaun lei refere

Carceres haktuir, ADTL mos hato’o agradese ba orgaun tékniku sira hotu hanesan STAE ho CNE ne’ebé iha pozisaun hanesan ho organizasaun difisiensia hodi kria kondisaun ba ema ho defisiensia liu husi alterasaun lei ne’e, sira nia esperansa ba eleisaun parlamentar ba tinan ida ne’e tenki inkluzivu no asesivel ba sidadaun hotu  liliu sidadaun ho difisiensia, sira organizasaun defisiénsia  prontu kopera no kolabora hodi kria kondisaun no fasilita ema ho defisiensia molok ba eleisaun.

Nia esplika, Konstituisaun RDTL garante sidadaun hotu nia direitu ba partisipasaun polítika ne’ebé la hare ba kor, rasa, etniku, kondisaun fisiku e mental ne’ebé difini iha K-RDTL artigu 65 kona-ba eleisaun, inklui artigu 6 kona-ba sufrajiu universal no Multipartidarizmu ne’ebe fo garantia ba sidadaun hotu hodi vota ho livre, sekretu, seguru no ema ida votu ida, baze hirak ne’e garante tebes direitu ema ho defisénsia atu hola parte iha demokrasia no eleisaun iha Timor-Leste,

Enkuantu, ADTL mos rekomenda ba Presidente Repúblika atu promulga lei ne’e hodi ekipa tékniku hanesan STAE ho CNE bele kordena hodi kria kondisaun ba ema ho defisiensia hodi asesu ba eleisaun Parlamentar iha 21 Maiu 2023.

Jornalista : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )