AIFAESA Selebra Aniversário Ba Dala  VI,  Sentraliza Iha Dili, Munisipiu La Atua Lais

Imagem Autoriedade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentar , I.P (AIFAESA) iha serimonia selebra nia aniversáriu ba dala VI no Fo Tomada de Posse Ba Funsionáriu Kazual Nain 10, iha Salaun Delta-Nova, 27/07/2022. Foto : Ermelinda Soares

SAPNewsTL, Dili: Autoriedade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentar , I.P (AIFAESA) selebra nia aniversáriu ba dala VI no Fo Tomada de Posse Ba Funsionáriu Kazual, Inspetór Jeral Aifaesa  Ernestu Monteiro  hateten AIFAESA rekruta tan membru nain sanulu hodi hafasil liu tan servisu iha Munisipiu no Postu Administrativu sira

Tuir Inspetór ne’e hateten Alfaesa sei esforsu hodi haree ba komunidade iha dezentralizasaun ne’ebe enfrenta problema tanba durante  ne’e sira destaka deit sentralizasaun prioridade iha Dili maibe iha Munisipiu komunidade nia preokupasaun, Aifaesa sei esforsu hodi resolve tuir regra.

“Ami hetan mos iha progressu mak ami konsege atua problema balun ne’ebe ke preokupasaun husi públiku hanesan presu ne’ebe lalos, balun dehan katak hahan ladiak mos iha  lisensa iha atividade balun laiha, ami servisu atu sira bele tuir regra ne’ebe iha”. Tenik Inspetór Jeral Aifaesa  Ernestu Monteiro ba Jornalista sira iha Delta Nova,  Quarta-feira(27/07).

Inspetór Jeral Aifaesa  Ernestu Monteiro  ne’e mos agradese tanba bele aumenta ona ema nain sanulu hodi apoia servisu iha terenu

“Difikuldade ba ami mos gestaun tanba ami sei iha limitasaun ema, agradese tanba ohin bele aumenta nain sanulu bele apoio ami, atendementu durante ne’e iha deit sentral Dili, servisu deskosentradu iha munisipiu seidauk iha, preokusaun iha munisipiu ami labele atua lalais tanba gestaun ami hotu iha Dili, Aifaesa antes ne’e transporte hamutuk sanulu resin rua maibe depois ida ne’e ami tenke hela ho ualu, ne’e mos kestaun ba ami maibe ami koragem nafatin servisu ne’ebe ke estadu fo mai ami sei la’o tuir ne’ebe iha”. Hateten Inspetór Jeral Aifaesa  Ernestu Monteiro

Entretantu, Alfaesa labele foti desisaun tuir nia hakarak maibe tenke tuir desizaun no orientasaun husi estadu Timor-leste

“Ami la’o nafatin tuir Lei Artigu 26/2016, lei organika Aifaesa ninian iha artigu mak mensiona ba restaurante ne’ebe mak kondisaun ladun diak, ami tenke taka depois tuir regra ami mos fo tempu noventa dias para hadia fila fali la’os fo noventa dias maka hadia antes hadia”. informa Nia.

Inspetór Jeral Aifaesa  Ernestu Monteiro  afirma sei esforsu ba progressu de servisu tomak liu-liu iha Munisipiu no Postu Administrativu sira.

“Até agora seidauk iha destakadu tanba iha ita nia dekretu lei 26/2016 iha artigu 19 mensiona iha ne’eba tanba destakadu ou servisu destralizasaun tanba ida ne’e hato’o katak hahu hau nia mandatu iha Abril tinan kotuk, Ha’u hato’o proposta ba governu oinsa bele realiza servisu responsabilidade ba iha munisipiu para bele para funsiona iha ne’eba, maibe proposta ne’e lapasa, tanba osan laiha ami labele destakadu ami nia funsionáriu iha Munisipiu”. Nia hakotu

Reporter : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )